Data powstawania przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

Pytanie: Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zawarłem umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dnia 11.10.2017 r. otrzymałem od Ubezpieczyciela zestawienie prowizyjne obejmujące naliczenia należne za okres do 30.09.2017 r. Na zestawieniu przedstawiono tabelę w której znajdują następujące daty: data zawarcia polisy (17.08.2017), data wyboru stawki (23.08.2017 r.) oraz data wyboru zestawienia (17.08.2017 r.). Zestawienie prowizyjne zostało wystawione w dniu 11.10.2017 r. Z jaką datą powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź: Przychód z tytułu świadczenia usług, o których mowa, powstał w dniu 30 września 2017 r., tj. w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

Uzasadnienie: O tym w jakich miesiącach należy rozpoznawać przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej decyduje brzmienie przepisów art. 14 ust. 1c-1j ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Z przepisów tych wynika zasada, że za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (zob. art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f.). Jak jednak stanowi art. 14 ust. 1e u.p.d.o.f., jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Pytanie – jak zakładam – dotyczy usług pośrednictwa ubezpieczeniowego rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Oznacza to, że przychód z tytułu świadczenia usług, o których mowa, powstał w dniu 30 września 2017 r., tj. w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.


Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 18 grudnia 2017 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi