Ustalanie proporcji przy leasingu samochodu osobowego

Pytanie: Mam samochód osobowy w leasingu operacyjnym - cel mieszany powyżej 150 tys. PLN. Na fakturze jest w uwagach jest ile kapitał i ile odsetki. Czy ustalając proporcję do 150 tys. PLN ustalam do kapitału czy do kapitału i odsetek i do 50% nieodliczonego VAT?

Odpowiedź: W celu ustalenia wskazanej proporcji należy  porównać kwotę 150.000 zł z wartością samochodu osobowego wskazaną w tej umowie, a nie z kwotą kapitału czy kapitału i odsetek na fakturze.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego), w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi oraz będących pojazdami napędzanymi wodorem – zob. art. 23 ust. 5e u.p.d.o.f.) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

W przytoczonym przepisie mowa jest o wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy, np. umowy leasingu. A zatem w celu ustalenia proporcji na potrzeby stosowania art. 23 ust. 1 pkt 47a u.p.d.o.f. kwotę 150.000 zł należy porównać z wartością samochodu osobowego wskazaną w tej umowie, a nie z kwotą kapitału czy kapitału i odsetek na fakturze.

Wskazać jednocześnie pragnę, że w mojej ocenie z przepisów nie wynika, aby przy stosowaniu art. 23 ust. 1 pkt 47a u.p.d.o.f. należało brać pod uwagę inną wartość niż wartość brutto. W szczególności uważam, że nie wynika to z przepisów art. 23 ust. 5a u.p.d.o.f., z którego wynika, że kwota, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a u.p.d.o.f. obejmuje także podatek VAT, który zgodnie z przepisami VAT nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek VAT, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT. W mojej ocenie przepisy te dotyczą stosowania ustalonej już (w oparciu o wartość brutto samochodu) proporcji, a nie obliczania samej proporcji. A zatem w mojej ocenie stosując art. 23 ust. 1 pkt 47a u.p.d.o.f. należy uwzględniać wartość brutto samochodów osobowych.

Organy podatkowe reprezentują w tej kwestii odmienne stanowisko, tj. uważają, że przepisy art. 23 ust. 5a u.p.d.o.f. należy jednak uwzględniać przy ustalaniu wartości samochodu osobowego, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a u.p.d.o.f. (zob. przykładowo interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.05.2019 r., 0114-KDIP2-2.4010.105.2019.1.AG, z 4.10.2019 r., 0111-KDIB2-1.4010.339.2019.2.AT oraz z 28.11.2019 r., 0115-KDIT2-3.4011.412.2019.4.MK). Najczęściej oznacza to możliwość pomniejszenia wynikającej z umowy leasingu wartości samochodu o połowę zawartej w tej wartości kwoty VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 15 lipca 2022 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi