Otrzymanie refundacji kosztów wynagrodzenia małżonka

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła na umowę o pracę małżonkę posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności oraz wystąpiła i refundacje wynagrodzenia małżonki do PFRON, którą otrzymuje. Dla celów ZUS małżonka traktowana jest jako osoba współpracująca. Zatrudnienia małżonka rodzi określone konsekwencje podatkowe : 1.wynagrodzenie zapłacone małżonkowi nie stanowi kosztów uzyskania przychodu 2. składki na ubezpieczenie społeczne jako opłacone przez podatnika podlegają odliczeniu od dochodu, a na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku 3. składki na fundusz pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Generalna zasada jest taka, że jeśli przedsiębiorca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego otrzymuje refundację z PFRON to taka refundacja stanowi dla niego przychód. Pytanie: Jak ustalić kwotę refundacji wynagrodzenia małżonki – pracownika (traktowanej dla celów podatkowych oraz ZUS , jako osoba współpracująca) podlegającą zaliczeniu do przychodów ? Czy będzie to cała kwota refundacji, przy jednoczesnym braku kosztów uzyskania przychodu?

Odpowiedź: Kwota przedmiotowej refundacji nie stanowi przychodu osoby fizycznej, o której mowa. Stanowi ona bowiem zwrot wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych innych (tj. innych niż wskazane w art. 14 ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f.) wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to, między innymi, wydatków na wynagrodzenia małżonków zatrudnionych na podstawie umów o pracę niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ze względu na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. (przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki).

Powoduje to, że kwota przedmiotowej refundacji nie stanowi przychodu osoby fizycznej, o której mowa. Stanowi ona bowiem zwrot wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2017 r. (2461-IBPB-1-1.4511.606.2016.1.ESZ), w której czytamy, że „otrzymane dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (męża Wnioskodawczyni) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie stanowić dla Wnioskodawczyni przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w takiej części w jakiej nie dotyczy ono wynagrodzenia małżonka Wnioskodawczyni. Skoro bowiem zgodnie z 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie to nie może zostać zaliczone w ciężar kosztów podatkowych, to w tej części otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie, jako zwrot innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, zostaje wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 20 grudnia 2017 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi