Podział działki na mniejsze a data nabycia nieruchomości

Pytanie: Osoba fizyczna poza prowadzona przez siebie działalnością gospodarczą zakupiła 7 lat temu grunt budowlany. W chwili obecnej planuje podzielić przedmiotową działkę na 8-10 mniejszych i sprzedaż je indywidualnie. Czy uzyskany ten sposób dochód należy rozliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź: Nie, sprzedaż tych działek nie spowoduje powstania przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a w konsekwencji dochodu, który wskazana osoba obowiązana byłaby opodatkować.

Uzasadnienie: Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Przychody z tego źródła powstają, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.).

Wskazany grunt osoba fizyczna, o której mowa, nabyła 7 lat temu, a więc sprzedaż działek powstałych na skutek podziału gruntu nastąpi po upływie wskazanego okresu. W konsekwencji sprzedaż tych działek nie spowoduje powstania przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a w konsekwencji dochodu, który osoba ta obowiązana byłaby opodatkować.

W szczególności nie jest tak, że dokonanie podziału działki spowoduje, że z chwilą podziału u podatnika dojdzie do kolejnego nabycia działek. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 listopada 2019 r. (0115-KDIT2-2.4011.367.2019.2.ES), w której czytamy, że „w odniesieniu do kwestii wydzielenia działek (podziału) z nieruchomości gruntowej wskazać należy, że czynność ta nie powoduje zmiany ich właściciela. Na skutek dokonania podziału nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia. Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę w drodze umowy darowizny, tj. 2006 r. Na powyższe nie ma wpływu podział tej nieruchomości - w powołanym przepisie mowa jest o dacie nabycia nieruchomości (nie zaś o dacie podziału)”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 13 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi