Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości częściowo nabytej w drodze darowizny

Pytanie: W styczniu 2017 r. zmarł mąż z którym miałam wspólne mieszkanie własnościowe. Przekształcenie w odrębną własność miało miejsce w 2007 r. W drodze spadku nabyłam jako żona 1/2 mieszkania. Drugą część po 1/4 z synem. Syn aktem darowizny podarował mi swoją cześć.Wszystkie czynności miały miejsce w roku 2017. W miesiącu 09-09-2017 r. dokonałam sprzedaży mieszkania za kwotę 171.600 zł i w tym samym dniu dokonałam zakupu mieszkania za kwotę 148.500 zł (najpierw była sprzedaż a później zakup). Czy skorzystam ze zwolnienia ze sprzedaży i darowizny syna czy też będę musiała zapłacić podatek dochodowy?

Odpowiedź: Otrzymanie przez Panią darowizny od syna było zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Również dochód uzyskany przez Panią ze sprzedaży mieszkania jest w całości zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji z tytułu otrzymania wskazanej darowizny oraz sprzedaży mieszkania nie musi Pani zapłacić żadnego podatku.

Uzasadnienie: Nabycie przez osoby fizyczne rzeczy (w tym nieruchomości) tytułem darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (zob. art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm. – dalej u.p.s.d.). Jednakże na podstawie art. 4a ust. 1 u.p.s.d. zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby z tzw. grupy 0. 

Warunkiem tego zwolnienia jest, co do zasady, zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (zob. art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.), jednak warunek ten nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron (zob. art. 4a ust. 4 pkt 2 u.p.s.d.). W przedstawionej sytuacji darowizna udziału we współwłasności mieszkania musiała dostać dokonana w formie aktu notarialnego. W konsekwencji otrzymanie przez Panią darowizny od syna było bezwarunkowo zwolnione od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 u.p.s.d. (inaczej ma się rzecz, jeżeli chodzi o nabyta przez Panią udział ¼ udziału we współwłasności przedmiotowego mieszkania; w tym zakresie dokonanie zgłoszenia na formularzu SD-Z2 było warunkiem zwolnienia).

Bez znaczenia jest przy tym fakt, że krótko po otrzymaniu darowizny sprzedała Pani mieszkanie. Nie jest to okoliczność istotna z punktu widzenia stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 4a u.p.s.d.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że na skutek sprzedaży mieszkania uzyskała Pani przychód (będący jednocześnie najprawdopodobniej dochodem) w kwocie połowy ceny jego sprzedaży, a więc w kwocie 85.800 zł. W tej sytuacji wydatkowanie przez Panią kwoty 148.500 zł na zakup innego mieszkania spowodowało, że dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania jest w całości zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.), tj. na podstawie przepisu zwalniającego od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f., w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 16 marca 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi