Wycofanie budynku z działalności gospodarczej celem jego prywatnego wynajmu opodatkowanego w formie ryczałtu

Pytanie: Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, mały podatnik na pełnych księgach, Vatowiec, który wybudował nieruchomość pod własną siedzibę, faktury ujmował w księgach na koncie środki trwałe w budowie, odliczał Vat od faktur dotyczących budynku. Nie przyjął na środki trwałe jeszcze nieruchomości w działalności. Chce z końcem roku wycofać budynek z działalności i od nowego roku wynajmować ten budynek do sp. z o.o. która powstała z przekształcenia dotychczasowej działalności. Czy może od nowego roku rozliczać przychód z tytułu najmu na w formie ryczałtu? Czy może jeszcze w tym roku przyjąć na środki trwałe budynek amortyzować przez swa miesiące a następnie wycofać wycofać z działalności budynek i od nowego roku rozliczać jako najem prywatny?

Odpowiedź:Tak, w przedstawionej sytuacji możliwe jest wycofanie budynku do  majątku prywatnego i opodatkowanie przychodów z jego wynajmu czy dzierżawy zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Uzasadnienie: Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychody z najmu traktowane są w sposób szczególny, gdyż mogą stanowić przychody z dwóch źródeł, a mianowicie:

1)      przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.,

2)      przychody z najmu, tj. źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

            W pierwszym przypadku przychody z najmu opodatkowane są na zasadach właściwych dla przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast w drugim przypadku przychody z najmu mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych przepisami u.p.d.o.f. dla przychodów z najmu, jak również ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (zob. art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U Nr 144, poz. 930 z późn. zm. – dalej u.z.p.d.) według stawki 8,5% (zob. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a u.z.p.d.).

            Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że organy podatkowe dopuszczają wycofywanie  składników majątku z działalności gospodarczej, w celu ich prywatnego wynajmu opodatkowanego podatkiem dochodowym w formie ryczałtu (chyba że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu; wówczas taka możliwość bywa przez organy podatkowe kwestionowana – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014 r. - IPPB1/415-1139/14-2/KS). Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 września 2010 r. (IBPBI/1/415-584/10/AP), w której czytamy, że „skoro Wnioskodawca zamierza trwale wycofać ww. lokale z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a umowy najmu tych lokali zostaną zawarte poza tą działalnością, to przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji najem tych nieruchomości stanowił będzie źródło przychodów, o którym mowa w cyt. wyżej art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychody uzyskiwane z tego tytułu będą mogły zostać opodatkowane (zgodnie z wolą Wnioskodawcy) na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 sierpnia 2012 r. (IPPB1/415-596/12-2/AM): „w związku z tym, iż dokona Pan wycofania z działalności gospodarczej i z ewidencji środków trwałych cztery lokale, które są przedmiotem wynajmu, a tym samym przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”.

            A zatem w przedstawionej sytuacji możliwe jest – np. z Nowym Rokiem - wycofanie budynku do  majątku prywatnego i opodatkowanie przychodów z jego wynajmu czy dzierżawy zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Scenariusz taki możliwy jest również, jeżeli przedmiotowy budynek zostanie jeszcze w tym roku zaliczony do środków trwałych i amortyzowany przez dwa miesiące.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 14 października 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi