Opodatkowanie nagród w konkursie dla pracowników ajentów

Pytanie: W firmie został zorganizowany konkurs dla "najlepszego sprzedawcy" (sprzedawcami są pracownicy Ajentów) bardzo proszę o informację, czy od nagród (finansowych i rzeczowych) organizator nalicza i odprowadza do US 10% podatku od wartości wydanych nagród oraz sporządza do 31-01 roku następnego PIT 8AR, czy osoba nagrodzona (sprzedawca) otrzymuje od organizatora PIT do rozliczenia w deklaracji rocznej jeżeli tak to jaki?

Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji firma jest obowiązana do pobierania 10% zryczałtowanego podatku oraz składania po zakończeniu roku deklaracji PIT-8AR. Zwycięzcom w konkursie żadne informacje PIT nie są sporządzane.

Uzasadnienie: Nagrody w konkursach otrzymywane przez osoby fizyczne generują u tych osób, co do zasady, przychody podlegające opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zob. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Przepis nakazujący opodatkowanie wygranych w konkursach 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym stosuje się co prawda z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. (tj. zwolnienia od podatku obejmującego wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760 zł), jednak w przedstawionej sytuacji zwolnienie to nie znajduje zastosowania.

            Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji firma obowiązana jest do pobierania od wartości przekazywanych osobom fizycznym nagród 10% zryczałtowanego podatku dochodowego i wpłacania tego podatku w terminie do 20 dnia następnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla firmy naczelnik urzędu skarbowego (zob. art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.). Wpłatom tym nie będzie towarzyszyć obowiązek składania żadnych informacji czy deklaracji PIT. Dopiero po zakończeniu roku, w którym pobrany został podatek, firma obowiązana będzie do wykazania pobranego podatku w składanej do końca stycznia rocznej deklaracji PIT-8AR (zob. art. 42 ust. 1a u.p.d.o.f.). Jest to jedyny „PIT”, który w związku z pobraniem zryczałtowanego podatku, o którym mowa, obowiązana będzie składać firma (w szczególności nie będzie konieczne sporządzanie informacji PIT-8C ani inne informacje przekazywane zwycięzcom w konkursie).

Wskazać przy tym należy, że jeżeli wygraną w konkursie nie są pieniądze (a więc w przypadku nagród rzeczowych), otrzymujące nagrody są obowiązani wpłacić firmie kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (zob. art. 41 ust. 7 pkt 1 u.p.d.o.f.). Przyjmuje się, że od wpłacenia tej kwoty podatku firma jako płatnik powinna uzależnić wydanie wygranej w konkursie.

Aby tego uniknąć organizatorzy konkursów mogą przewidywać, że każdej nagrodzie rzeczowej towarzyszy dodatkowa nagroda pieniężna na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody. Kwota ta powinna wynieść zaokrąglone do pełnych złotych 11,111% wartości nagrody rzeczowej, gdyż tyle właśnie wynosi podatek od wartości nagrody rzeczowej powiększonej o dodatkową nagrodę pieniężną. Jeżeli zatem firma chce skorzystać z tej możliwości, na nagrody w organizowanym konkursie powinna przeznaczyć nagrody pieniężne w takiej właśnie wysokości.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 29 kwietnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi