Zwolnienie od podatku dochodowego nagród w konkursie

Pytanie: Przedsiębiorca organizuje konkurs wewnętrzny dla swoich kontrahentów (osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze). Konkurs nie jest rozpowszechniony przez środki masowego przekazu. Wartość nagrody nie przekracza 200 zł. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie zdjęcia gotowego produktu wykonanego z towaru sprzedawanego przez przedsiębiorcę. Czy w przypadku osób fizycznych można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f., czy też konkurs wyklucza to zwolnienie i powinnam wszystkie nagrody opodatkować stawką 10%?

Odpowiedź: Z dominującego w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowiska wynika, że w przedstawionej sytuacji możliwe jest zastosowanie wskazanego zwolnienia. Wyłączałoby to konieczność poboru przez Państwa podatku od wartości nagród wręczanych uczestnikom przedmiotowego konkursu.

Uzasadnienie: Przychody z tytułu wygranych w konkursach podlegają, co do zasady, opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zob. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., który zwalnia od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja; za środek masowego przekazu uznaje się również internet) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł (przy czym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności). Zwolnienie to w przedstawionej sytuacji nie ma jednak zastosowania.

Wskazać jednocześnie pragnę, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f. zwalnia się od podatku dochodowego wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł (z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym). W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje stanowisko, że zwolnienie to może obejmować również nagrody w konkursach (zob. przykładowo wyroki NSA z dnia 21 sierpnia 2019 r. - II FSK 2958/17 i z dnia 26 listopada 2019 r. - II FSK 3728/17).

Przyjęcie tego stanowiska oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji możliwe jest zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f. Wyłączałoby to konieczność poboru przez Państwa podatku od wartości nagród wręczanych uczestnikom przedmiotowego konkursu.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 13 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi