Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży samochodu wycofanego z działalności gospodarczej przed całkowitym zamortyzowaniem

Pytanie: Wycofałam samochód, który nie zamortyzował się całkowicie, z działalności (wartość początkowa - 50.000 zł, pozostało ok. 20.000 zł odpisów). Po kilku miesiącach chcę go sprzedać. Czy niezamortyzowaną część (wspomniane 20.000 zł) mogę zaliczyć do kosztów sprzedaży tego samochodu? Samochód sprzedam za 35.000 zł.

Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji niezamortyzowaną część wartości początkowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (będącego przychodem z działalności gospodarczej) z jego odpłatnego zbycia (sprzedaży).

Uzasadnienie: Z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., wynika, że dochodem z odpłatnego zbycia środków trwałych jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków i wartości. To oznacza, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środków trwałych ich niezamortyzowaną część wartości początkowej. Potwierdza to treść art. 23 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., z którego treści wynika, że pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.

Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy sprzedaż środków trwałych następuje jakiś czas po ich wycofaniu z działalności gospodarczej. A zatem w przedstawionej sytuacji niezamortyzowaną część wartości początkowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (będącego przychodem z działalności gospodarczej) z jego odpłatnego zbycia (sprzedaży).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 lipca 2022 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi