Amortyzacja przez spółkę cywilną nieruchomości zakupionej przez małżeństwa wspólników

Pytanie: Małżonkowie A i B nabyli na współwłasność z małżonkami C i D zabudowaną nieruchomość. Udział we współwłasności obu małżeństw wynosi po 1/2. Małżonkowie CiD zaciągnęli kreyt bankowy na zakup udziału w nieruchomości. Mężowie B i D zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w której wykorzystywana będzie nieruchomość opisana w zdaniu poprzednim. Pytania: 1. Czy nabytą nieruchomość będzie można amortyzować w spółce cywilnej prowadzonej przez mężów? Czy kosztem uzyskania przychodów będą pełne odpisy amortyzacyjne pomimo, że żony nie będą wspólnikami spółki cywilnej? 2. Czy odsetki i prowizja od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przez małżonków CiD będzie mogła być uwzględniona jako koszt uzyskania przychodu u małżonka D osiągającego udziały w spółce, która będzie wykorzystywała przedmiotową nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Amortyzacja przez spółkę cywilną przedmiotowej nieruchomości (a precyzyjniej – budynku, który stanowi część składową tej nieruchomości) nie jest na chwilę obecną możliwa, a w konsekwencji nie jest możliwe rozpoznawanie przez wspólników spółki cywilnej kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dotyczących tej nieruchomości. Odsetki od kredytu zaciągniętego przez małżonków C i D na zakup przedmiotowej nieruchomości nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów wspólników spółki cywilnej, w tym wspólnika D.

Uzasadnienie: Amortyzacji podlegają, co do zasady, składniki majątku stanowiące własność lub współwłasność podatnika (zob. art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). W przypadku składników majątku wykorzystywanych w spółkach cywilnych ma miejsce szczególna sytuacja - aby amortyzacja była możliwa, dany składnik majątku musi być, co do zasady, wniesiony jako wkład do spółki. Jak czytamy w uchwale NSA z dnia 5 listopada 2001 r. (FPS 6/2001), „cech (...) uzasadniających dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (...), nie będą miały środki, które będąc, co prawda, własnością lub współwłasnością (współużytkowaniem wieczystym) wspólników spółki cywilnej, nie zostały wniesione jako wkład do spółki i w związku z tym nie zostały objęte współwłasnością łączną wspólników. Środki takie mogą być co najwyżej oddane przez tych wspólników spółce jako odrębnemu podmiotowi gospodarczemu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze”.

Co prawda od zasady tej istnieje wyjątek (dotyczący spółek cywilnych, których jedynymi wspólnikami są małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej – zob. przykładowo wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 sierpnia 2010 r. - I SA/Gl 467/10 oraz wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. - II FSK 2480/10), lecz nie ma one w przedstawionej sytuacji zastosowania. W konsekwencji amortyzacja przez spółkę cywilną przedmiotowej nieruchomości (a precyzyjniej – budynku, który stanowi część składową tej nieruchomości) nie jest na chwilę obecną możliwa, a w konsekwencji nie jest możliwe rozpoznawanie przez wspólników spółki cywilnej kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dotyczących tej nieruchomości.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że organy podatkowe uważają, iż do kosztów uzyskania przychodów wspólników spółek cywilnych i osobowych zaliczane nie mogą być zaliczane odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez wspólników „prywatnie”. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r. (IPPB1/415-335/07-6/JB) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 maja 2009 r. (ILPB1/415-243/09-2/AA). W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „spłata przez spółkę odsetek od kredytu udzielonego przez bank wspólnikowi na zakup: towarów handlowych, wyposażenie oraz prace remontowe, nie stanowi dla spółki kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zakupione składniki nie stanowią majątku spółki. Odsetki od tego kredytu oraz prowizja stanowią zobowiązanie wspólnika wobec banku, a zatem nie może Pani zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów ich spłaty”. Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2012 r. (ITPB1/415-897/12/IG) czytamy, że „kredyt zaciągnięty w 2009 r. przez Wnioskodawczynię i jej małżonka, nawet przeznaczony na działalność gospodarczą Spółki jawnej (Dom Opieki), nie jest kredytem zaciągniętym przez Spółkę jawną, otrzymanym przez tę Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ Spółka ta nie jest stroną umowy kredytowej. W związku z tym odsetki od przedmiotowego kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i Jej męża będących wspólnikami tej Spółki, jako kredytu zaciągniętego na osoby fizyczny, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów w Spółce jawnej”. Prowadzi to do wniosku, że odsetki od kredytu zaciągniętego przez małżonków C i D na zakup przedmiotowej nieruchomości nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów wspólników spółki cywilnej, w tym wspólnika D.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 11 marca 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi