Ujęcie w PKPiR nieruchomości będącej towarem handlowym

Pytanie: W której kolumnie podatkowej książki przychodów i rozchodów należy ujmować koszty związane z nabyciem oraz utrzymaniem nieruchomości będącej towarem handlowym? Do kosztów związanych z nabyciem nieruchomości należą min. opłata notarialna, opłata sądowa, PCC, koszty pośrednika. Z kolei koszty związane z utrzymaniem nieruchomości to: podatek od nieruchomości, opłaty dla spółdzielni/zarządcy, media.

Odpowiedź: Koszt nabycia nieruchomości będącej towarem handlowym należy wykazać w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, inne niż cena nabycia koszty związane z zakupem nieruchomości w kolumnie 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zaś koszty jej utrzymania – w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Uzasadnienie: Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 748). W szczególności rozporządzenie to określa wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z objaśnieniami.

Z objaśnień tych wynika, że kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu) jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Dotyczy to materiałów oraz towarów handlowych wszelkiego rodzaju, w tym towarów handlowych będących nieruchomościami. A zatem koszt nabycia nieruchomości będącej towarem handlowym należy wykazać w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Z kolei kolumna 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (koszty uboczne zakupu) jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem. Za koszty takie w przedstawionej sytuacji uznać należy koszty związane z zakupem inne niż cena zakupu, w szczególności koszty opłaty notarialnej, opłaty sądowej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty pośrednika. Koszty te należy zatem wykazać w kolumnie 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że koszty utrzymania nieruchomości będącej towarem handlowym nie należą do kosztów wykazywanych w kolumnach 10 i 11 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W tej sytuacji właściwa do ich wykazywania jest kolumna 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pozostałe wydatki). Dotyczy to również wskazanych kosztów utrzymania nieruchomości, tj. podatku od nieruchomości, opłaty dla spółdzielni/zarządcy oraz kosztów mediów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 17 stycznia 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi