Brak informacji PIT-11 lub PIT-8C a obowiązek sporządzenia zeznania PIT-36 lub PIT-37

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku kiedy jeden z pracodawców nie dosłał druku PIT-0 na czas (przez co nie złożenie kompletnego zeznania podatkowego na druku PIT-37 przed końcem kwietnia jest niemożliwe)?

Odpowiedź:W przedstawionej sytuacji w pierwszej kolejności należy podjąć próbę uzyskania od pracodawcy brakującej informacji PIT. Jeżeli nie uda się jej uzyskać, konieczne jest samodzielne odtworzenie elementów niezbędnych do wypełnienia zeznania PIT-37.

Uzasadnienie: Na podstawie przepisów art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1 oraz art. 42e ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani są sporządzać oraz przesyłać podatnikom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują właściwi dla tych podatników naczelnicy urzędów skarbowych, informacje PIT-11. W informacjach tych wykazywane są, między innymi:

  1. przychody ze stosunku pracy, emerytury, przychody z działalności wykonywanej osobiście (w tym z umów zleceń oraz umów o dzieło) oraz przychody z praw autorskich,
  2. koszty uzyskania tych przychodów,
  3. pobrane przez płatników zaliczki na podatek dochodowy,
  4. podlegające odliczeniu od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne,
  5. podlegające odliczeniu od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z kolei na podstawie przepisów art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 oraz art. 42a u.p.d.o.f. określone tymi przepisami podmioty obowiązane są sporządzać oraz przesyłać podatnikom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują właściwi dla tych podatników naczelnicy urzędów skarbowych, informacje PIT-8C. W informacjach tych wykazywane są, między innymi, przychody z tzw. innych źródeł oraz przychody i koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Informacje powyższe stanowią fundamentalną rolę przy sporządzaniu zeznań PIT przez osoby fizyczne, które najczęściej w zeznaniach tych przepisują kwoty wykazane w otrzymanych informacjach PIT-11 oraz PIT-8C. Łączy się z tym często przeświadczenie, że brak informacji PIT-11 lub PIT-C wyłącza obowiązek wykazaniu w zeznaniu PIT przychodów, które w informacji takiej powinny zostać wykazane.

Tak jednak nie jest, gdyż nie ma przepisu wyłączającego obowiązek wykazania w zeznaniu PIT przychodów, które nie zostały wykazane w otrzymanych przez podatników informacjach PIT-11 oraz PIT-8C. Dlatego też na stronach internetowych wielu urzędów skarbowych oraz izb skarbowych (np. http://www.is.wroc.pl/index.php?idM=&idA=1136) znaleźć można informację, że „zgodnie z zasadą samoopodatkowania, w przypadku powstania w danym roku podatkowym przychodu, podatnik powinien uwzględnić wysokość tego przychodu w deklaracji rocznej i zapłacić właściwy podatek. Obowiązek ten ciąży na podatniku niezależnie od wypełnienia obowiązków informacyjnych przez inny podmiot (w tym płatnika). Brak PIT­11 lub PIT–8C nie stanowi więc podstawy do pominięcia uzyskanych przychodów w deklaracji rocznej. Podatnik winien wykazać uzyskane przychody na podstawie innych, dostępnych sobie dokumentów”.

A zatem osoby fizyczne, które uzyskały w zakończonym roku przychody podlegające wykazaniu w informacjach PIT-11 oraz PIT-8C są obowiązane do wykazania tych przychodów w składanych zeznaniach rocznych PIT niezależnie od tego czy informacje te otrzymały czy nie.

Zwrócić należy uwagę, że termin przekazania informacji PIT-11 lub PIT-8C upływa z końcem lutego (roku następującego po roku podatkowym, za który informacja ta jest sporządzana), a więc dwa miesiące przed terminem złożenia zeznania rocznego. Osoby fizyczne, które nie otrzymały zatem informacji PIT-11 lub PIT-8C mają zatem czas na zwrócenie się o ich wystawienie do zobowiązanego podmiotu. Jak czytamy w dalszej części komunikatów udostępnianych na stronach internetowych urzędów skarbowych oraz izb skarbowych, „w pierwszej kolejności podatnik winien zwrócić się do podmiotu zobowiązanego do przekazania informacji o wyjaśnienie jej braku. To podmiot dokonujący wypłaty świadczeń zawsze dysponować będzie najdokładniejszą informacją o sposobie wyliczenia dochodu oraz – o ile jest do tego zobowiązany - zaliczek na podatek dochodowy. Przyczyną nieotrzymania informacji może być bowiem np. błędna informacja adresowa znajdująca się w zakładzie pracy. W przypadku nie sporządzenia takiej informacji przez płatnika (a zatem także jej braku z urzędzie skarbowym) pomocne przy wypełnianiu zeznania mogą okazać się także informacje o wysokości wypłat dokonywanych przez zakład pracy czy też inny podmiot (np. faktyczne wpływy na rachunek bankowy), na podstawie których można odtworzyć inne elementy niezbędne do wypełnienia zeznania”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 8 marca 2016 r. dla:      

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi