Dokonanie zapłaty z naruszeniem mechanizmu podzielonej płatności a odpisy amortyzacyjne

Pytanie: Czy jeśli teraz przez pomyłkę nie zapłaciliśmy za usługę budowlaną split payment to czy amortyzacja od powstałego środka trwałego od stycznia 2020 nie będzie KUP? Czy można jakoś skorygować błędną zapłatę poprzez cofnięcie przelewu i puszczenie go prawidłowo splitem?

Odpowiedź:Jeżeli wbrew obowiązkowi opłacicie Państwo fakturę oznaczoną wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, od 1 stycznia 2020 r. odpisy amortyzacyjne od części przypadającej na tę fakturę wartości początkowej środka trwałego nie będą stanowiły podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe wskazanie czy organy podatkowe będą dopuszczać ponowne dokonywanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności po dokonywaniu płatności bez zastosowania tego mechanizmu (nie ma bowiem przepisów wprost dopuszczających taką możliwość). Według mnie jest to dość prawdopodobny scenariusz.

Uzasadnienie: Z początkiem 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym dodane zostaną przepisy wyłączające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15.000 zł, jeżeli płatności dotyczące tych transakcji pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zostaną dokonane z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a u.p.t.u. (zob. dodawane art. 22p ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f., oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 865 z późn. zm.).

Przepisy te będą stosowane odpowiednio, między innymi, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych (zob. art. 22p ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 15d ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p.). A zatem jeżeli wbrew obowiązkowi opłacicie Państwo fakturę oznaczoną wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, od 1 stycznia 2020 r. odpisy amortyzacyjne od części przypadającej na tę fakturę wartości początkowej środka trwałego nie będą stanowiły podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że na dzień dzisiejszy nie jest możliwe wskazanie czy organy podatkowe będą dopuszczać ponowne dokonywanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności po dokonywaniu płatności bez zastosowania tego mechanizmu (nie ma bowiem przepisów wprost dopuszczających taką możliwość). Według mnie jest to dość prawdopodobny scenariusz, zwłaszcza, że dotychczas organy podatkowe dopuszczały możliwość wycofania się z zapłaty  gotówkowej i dokonanie ponownej zapłaty przelewem. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2017 r. (sygn. 0461-ITPB1.4511.864.2016.2.DR) czy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 maja 2017 r. (sygn.. 0115-KDIT3.4011.33.2017.1.DW). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „w przypadku dokonania swoistej korekty przeprowadzenia płatności uwzględniającej rachunek płatniczy, należy transakcję uznać za opłaconą przelewem, co umożliwia zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zdarzenie to miało miejsce po dokonaniu zapisów księgowych, należy dokonać ich stosownej korekty”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 26 listopada 2019 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi