Wysokość ulgi na dziecko w przypadku ukończenia studiów przez pełnoletnie dziecko

Pytanie: Jak policzyć ulgę prorodzinną na dziecko, które w trakcie roku skończyło studia i obroniło pracę magisterską? Mąż z żoną uzyskali w 2014r. dochody przekraczające próg uprawniający do ulgi na 1 dziecko. Mają dwie dorosłe córki. Jedna z nich skończyła w ubiegłym roku studia tzn. obroniła pracę magisterską w lipcu, a druga młodsza, studiuje nadal. Starsza skończy 25 lat dopiero w roku bieżącym i dopiero w roku bieżącym podjęła pracę zarobkową. Czy z chwilą utraty statusu studenta przez starszą córkę rodzice są kwalifikowani jako rodzina z jednym dzieckiem i w związku z zakończeniem studiów przez jedno dziecko utracą całkowicie prawo do ulgi prorodzinnej? Czy za okres kiedy córka była studentką ta ulga mimo wszystko im się należy.? Czy do czasu ukończenia studiów należy się ulga na dwie córki a po utracie statusu studenta (studentem pozostaje do 30 września?) ulga nie należy się w ogóle?Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji ulga prorodzinna przysługuje małżeństwu za miesiące, w których obie córki studiowały, czyli do lipca 2014 r. włącznie. Za pozostałe miesiące 2014 r. ulga prorodzinna małżeństwu nie przysługuje. A zatem w ramach zeznania/zeznań PIT składanego/składanych za 2014 r. małżonkowie mogą w ramach ulgi prorodzinnej odliczyć od podatku łącznie kwotę 1.297,38 zł (92,67 zł x 2 córki x 7 miesięcy). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Tzw. ulgę prorodzinną (ulgę na wychowanie dzieci) określają przepisy art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Ulga ta – o czym się dość często zapomina – ma charakter miesięczny, tj. przysługuje w określonej przepisami art. 27f ust. 2 u.p.d.o.f. kwotę za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą nad uprawniającymi do korzystania z ulgi dziećmi małoletnimi, względnie – w przypadku starszych dzieci – za miesiące, którym podatnik utrzymywał pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 u.p.d.o.f., w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej (zob. art. 27f ust. 6 u.p.d.o.f.). Dalej wszystkie te sytuacje łącznie będą nazywane wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Z art. 27f ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. wynika przy tym, że w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej nad jednym dzieckiem ulga na wychowanie dzieci przysługuje pod warunkiem, że dochody osób wykonujących wobec nich władzę rodzicielską nie przekraczają określonych przepisami limitów. W przypadku małżonków podatników pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim limit ten wynosi 112.000 zł (zob. art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.f.).

Jednocześnie w przypadku dzieci pełnoletnie (z nieistotnym w omawianej sytuacji wyjątkiem dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną) uprawniają do korzystania z ulgi prorodzinnej tylko do momentu, w którym się uczą (nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) (zob. art. 27f ust. 6 w zw. z art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f.). Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji w trakcie 2014 r. małżeństwo stało się podatnikami wykonującym władzę rodzicielską w stosunku do jednego tylko dziecka, a w konsekwencji – ze względu na zbyt wysoki dochód – utraciło możliwość dalszego korzystania z ulgi prorodzinnej.

Nastąpiło to w miesiącu ukończenia studiów przez starszą córkę, a nie z końcem września 2014 r. (zakładając, że córka ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie), tj. w dacie złożenia egzaminu dyplomowego (zob. art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. – dalej u.p.s.w.). Tylko bowiem w przypadku osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia (czyli tzw. studia licencjackie), osoby te zachowują prawa studenta dłużej, tj. o dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia (zob. art. 167 ust. 2a u.p.s.w.).

A zatem w przedstawionej sytuacji ulga prorodzinna przysługuje małżeństwu za miesiące, w których obie córki studiowały, czyli do lipca 2014 r. włącznie. Za pozostałe miesiące 2014 r. ulga prorodzinna małżeństwu nie przysługuje. A zatem w ramach zeznania/zeznań PIT składanego/składanych za 2014 r. małżonkowie mogą w ramach ulgi prorodzinnej odliczyć od podatku łącznie kwotę 1.297,38 zł (92,67 zł x 2 córki x 7 miesięcy).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 7 kwietnia 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi