Koszty używania samochodu osobowego zarejestrowanego na żonę

Pytanie: Podatnik wykorzystuje w jenodnoosobowej działalności gospodarczej samochód osobowy zarejestrowany na swoją żonę (żona w dowodzie rejestracyjnym widnieje jako jedyny właściciel) - małżeństwo nie ma rozdzielności majątkowej. Samochód został nabyty przez żonę już w czasie trwania małżeństwa. Podpisano umowę bezpłatnego użytkowania pomiędzy żoną, a podatnikiem. Samochód jest wykorzystywany zarówno do działalności jak i prywatnie. Czy koszty związane z eksploatacją auta (paliwo, części, naprawa, ubezpieczanie), które nie znajduje się w środkach trwałych powinny być zaliczane do kosztów w wysokości 20% czy 75%?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczać jedynie 20% kosztów jego używania oraz składek na ubezpieczenie samochodu.

Uzasadnienie: Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (zob. art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 z późn. zm. – dalej k.r.o.). Wspólność majątkowa obejmuje również składniki majątku przedsiębiorstw prowadzonych przez małżonków (wśród składników majątku odrębnego małżonków nie są wymienione przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej – zob. art. 33 k.r.o.).
Przedmiotowy samochód został nabyty w czasie trwania małżeństwa osób, o których mowa. W konsekwencji stanowi współwłasność tych osób, czego nie zmienia wpis w dowodzie rejestracyjnym wskazujący, że stanowi on wyłączną własność małżonki podatnika.

Wskazać jednocześnie pragnę, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

W przedstawionym stanie faktycznym samochód osobowy stanowi własność (wspólnie z żoną) podatnika i nie jest składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. W konsekwencji ze względu na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczać jedynie 20% kosztów jego używania oraz składek na ubezpieczenie.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 8 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi