Przelew z walutowego rachunku firmowego na walutowy rachunek prywatny a różnice kursowe

Pytanie: Po jakim kursie należy wycenić wpływ waluty na rachunek walutowy przedsiębiorcy, w sytuacji gdy dokonuje on przelewu ze swojego rachunku walutowego prywatnego na rachunek walutowy firmowy?

Odpowiedź: Uważam, że dla celów ustalania różnic kursowych z tytułu posiadania środków w walucie obcej jako kurs wpływu waluty należy przyjąć kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpłaty na rachunek firmowy. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Obowiązkiem podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustalanie różnic kursowych (zob. art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Obowiązek ten obciąża również podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zasady na jakich ustalane są u takich podatników różnice kursowe określają przepisy art. 24c u.p.d.o.f.

Z przepisów tych wynika, że różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe (zob. art. 24c ust. 1 u.p.d.o.f.). Istnieje przy tym pięć rodzajów dodatnich różnic kursowych oraz pięć rodzajów ujemnych różnic kursowych. I tak, między innymi, dodatnie różnice kursowe powstają, między innymi, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (zob. art. 24c ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f.). Z kolei ujemne różnice kursowe powstają, między innymi, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (zob. art. 24c ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f.).

Na gruncie tych przepisów przyjmuje się, że różnice kursowe nie powstają w przypadku wypływu z rachunku walutowego środków w walucie obcej na cele prywatne. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 marca 2010 r. (IBPBI/1/415-111/10/KB), w której czytamy, że  „w przypadku dokonania z tego konta wypłaty gotówkowej bądź bezgotówkowej środków pieniężnych przeznaczonych na cele prywatne Wnioskodawcy, nie powstaną różnice kursowe, o których mowa w art. 24c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Transakcja ta nie ma bowiem związku z prowadzoną przez wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą. Natomiast w przypadku, gdy środki te zostaną przelane na konto prywatne Wnioskodawcy lecz wykorzystane będą na uregulowanie zobowiązań związanych z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, mogą powstać różnice kursowe od środków własnych, o których mowa w ww. art. 24c ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Analogicznie uznać należy, że różnice kursowe nie powstają w związku z wpływem „prywatnych” środków w walucie obcej na rachunek „firmowy” (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r. - IPPB1/415-506/12-2/ES). W stosunku do takich środków w walucie obcej różnice kursowe, o których mowa w art. 24c ust. 2 pkt 3 lub art. 24c ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f., mogą jednak powstać w przyszłości (w związku z ich wypływem). Przy obliczaniu takich różnic kursowych – w związku z tym, że nie istnieje  kurs faktycznie zastosowany (w momencie wpłaty na rachunek „firmowy”) - do obliczania różnic kursowych należy moim zdaniem stosować kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpłaty na rachunek firmowy (zob. art. 24c ust. 4 u.p.d.o.f.).

Nie jest według mnie w przypadku, o którym mowa, uwzględnianie kursu faktycznie zastosowanego przy nabyciu waluty. Zastosowanie takiego kursu oznaczałoby bowiem, że przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej uwzględniane są częściowo różnice kursowe dotyczące „prywatnych” środków w walucie obcej, co jest w mojej ocenie wnioskiem niedopuszczalnym.

Odpowiedź udzielona w dniu 7 kwietnia 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi