Opodatkowanie nagrody w konkursie internetowym

Pytanie: Deweloper po wybudowania osiedla mieszkaniowego ogłosił konkurs na nazwę dla maskotki osiedla ( figurka na ogólnym placu zabaw). Konkurs został ogłoszony na stronie internetowej firmy oraz na jej profilu w mediach społecznościowych. W konkursie mogła wziąć udział każda osoba pełnoletnia. O wygranej decydowała komisja powołana przez Dewelopera. Wartość nagrody rzeczowej wynosi 550 zł. Czy deweloper powinien odprowadzić podatek od wydanej nagrody? Czy powinien zostać złożony odpowiedni PIT?

Odpowiedź:W świetle dominującego wśród sądów administracyjnych oraz organów podatkowych stanowiska, w przedstawionej sytuacji deweloper od wartości tej nagrody powinien pobrać od zwycięzcy konkursu 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Uzasadnienie: Przychody z tytułu wygranych w konkursach podlegają, co do zasady, opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zob. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., który zwalnia od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja; za środek masowego przekazu uznaje się również internet) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł (przy czym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności).

Stosowanie powyższego zwolnienia w przypadku konkursów organizowanych przez internet (innych niż konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu; z treści pytania nie wynika, aby chodziło o taki konkurs) budzi wątpliwości. Dominuje stanowisko, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., w przypadkach takich najczęściej nie ma zastosowania. Jak czytamy w wyroku NSA z dnia 4 lutego 2016 r. (II FSK 3140/13), „warunkiem zwolnienia jest emitowanie konkursu za pośrednictwem Internetu przez podmiot należący do kategorii massmediów, a więc profesjonalnie zajmujący się przekazem różnych treści do nieokreślonego kręgu odbiorców. Przykłady takiej działalności wskazuje sam ustawodawca (prasa, radio i telewizja). Zatem przykładem podmiotu z kategorii internetowych massmediów jest właściciel internetowej gazety, radia czy telewizji”. Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 marca 2016 r. (IPTPB3/4511-405/15-3/RR) czytamy, że „zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego wygranych w konkursach lub grach ogłaszanych w Internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast, jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, organizatorem konkursu nie będzie instytucja zaliczana do środków masowego przekazu. Organizatorem konkursu będzie Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu, a regulaminy konkursów będą publikowane na fanpage oraz udostępnione w formie pisemnej w siedzibie Wnioskodawcy”.

Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji wartość nagrody rzeczowej w konkursie nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f., a więc deweloper od wartości tej nagrody powinien pobrać od zwycięzcy konkursu 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten deweloper powinien w terminie do 20 dnia następnego miesiąca wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla firmy naczelnik urzędu skarbowego (zob. art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.). Wpłacie tej nie towarzyszy obowiązek złożenia żadnej informacji czy deklaracji PIT. Dopiero po zakończeniu roku, w którym pobrany został podatek, deweloper obowiązany jest do wykazania pobranego podatku w składanej do końca stycznia rocznej deklaracji PIT-8AR (zob. art. 42 ust. 1a u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 29 kwietnia 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi