Darowizna nieruchomości z majątku wspólnego do majątku odrębnego a data nabycia nieruchomości

Pytanie: Podatniczka otrzymała w darowiźnie działkę budowlana od teściów - do majątku wspólnego z małżonkiem - 30.12.1999r. Następnie 30.04.2014r roku dokupiła wraz z małżonkiem działkę przylegająca do ww. działki. Obie te działki zostały połączone i został na nich pobudowany dom. Następnie 03.08.2018 r oboje małżonkowie darują z majątku wspólnego na rzecz podatniczki - do jej majątku odrębnego cała ww. nieruchomość (ale nadal między małżonkami istnieje wspólnota majątkową). 26.06.2020 podatniczka sprzedała całą ww. nieruchomość. Od kiedy liczyć nabycie ww. nieruchomości dla podatniczki - od 1999 i 2014 czy od 2018? Czy darowanie z majątku wspólnego do majątku odrębnego nieruchomości powoduje ponowne nabycie nieruchomości?

Odpowiedź: Przyjmuje się, że w związku z dokonaniem darowizny nieruchomości z majątku wspólnego do majątku odrębnego nie dochodzi do ponownego nabycia nieruchomości. A zatem przedmiotową traktować należy na potrzeby przepisów o podatku dochodowym jako nabytą przez podatniczkę częściowo w 1999 r., a częściowo w 2014 r. W konsekwencji sprzedaż przez podatniczkę tej nieruchomości w 2020 r. nie spowodowała powstania u niej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Uzasadnienie: Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Przychody z tego źródła powstają, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że przyjmuje się, iż w związku z dokonaniem darowizny nieruchomości z majątku wspólnego do majątku odrębnego nie dochodzi do ponownego nabycia nieruchomości. Jak czytamy w wyroku NSA z dnia 19 grudnia 2017 r. (II FSK 33/17), „jakkolwiek darowizna polegająca na przesunięciu składników majątkowych z majątku wspólnego obojga małżonków do majątku osobistego jednego z nich jest czynnością prawną rozporządzającą nieodpłatną, to jednak nie powoduje nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nieruchomości i innych praw majątkowych przez małżonka, do którego majątku wspólnego przedmioty te wcześniej już przynależały”.

A zatem przedmiotową traktować należy na potrzeby u.p.d.o.f. jako nabytą przez podatniczkę częściowo w 1999 r., a częściowo w 2014 r. W konsekwencji sprzedaż przez podatniczkę tej nieruchomości w 2020 r. nie spowodowała powstania u niej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 13 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi