Wniesienie aportu w postaci gruntu stanowiącego składnik majątku w działalności gospodarczej

Pytanie: W związku z podniesieniem kapitału zakładowego w spółce zoo z kwoty 5.000 zł do kwoty 30.000 zł wspólnik spółki planuje wnieść wkład niepieniężny w postaci nieruchomości (grunt), a nadwyżkę ponad 30.000 zł przenieść na kapitał zapasowy (agio). Nieruchomość gruntowa jest własnością osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i znajduje się na koncie towarów. Czy można dokonać podwyższenia kapitału poprzez przeniesienie własności gruntu stanowiący składnik majątkowy działalności gospodarczej ? Czy uprzednio należy wycofać składnik majątkowy z d.g. i jako osoba fizyczna wnieść w drodze aportu? Czy w takim ujęciu nie powstaje przychód do opodatkowania u os. fizycznej?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji osoba fizyczna uzyska przychód z kapitałów w wysokości wartości wkładu niepieniężnego określonego w umowie lub innym dokumencie o podobnym charakterze albo w wysokości jego wartości rynkowej (zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa). Kosztem uzyskania tego przychodu będzie prawdopodobnie wydatek na nabycie wnoszonego aportem gruntu. Dochód będący konsekwencją pomniejszenia wskazanego przychodu o koszt jego uzyskania podatnik będzie obowiązany opodatkować samodzielnie stosując stawkę 19% w ramach składanego po zakończeniu roku wniesienia aportu zeznania PIT-38.

Uzasadnienie: Nie ma – zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia – przeszkód, aby jako wkład niepieniężny (aport) do spółki z o.o. został przez osobę fizyczną wniesiony składnik majątku wchodzący w skład prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej. W celu dokonania takiego przekazania nie ma potrzeby wycofywania tego składnika majątku z działalności gospodarczej osoby fizycznej.

Wskazać jednocześnie pragnę, że jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne (zob. art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. do przychodów tych zalicza się, między innymi, wartość wkładu niepieniężnego (określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego) wniesionego do spółki (w rozumieniu wskazanym w art. 5a pkt 28 u.p.d.o.f.), w tym do spółki z o.o.

Powyższe dotyczy również sytuacji, w których do spółki z o.o. wnoszony jest składnik majątku wchodzący w skład działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. A zatem w przedstawionej sytuacji osoba fizyczna uzyska przychód z kapitałów w wysokości wartości wkładu niepieniężnego określonego w umowie lub innym dokumencie o podobnym charakterze albo w wysokości jego wartości rynkowej (zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa). Kosztem uzyskania tego przychodu będzie prawdopodobnie wydatek na nabycie wnoszonego aportem gruntu (zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 u.p.d.o.f.). Dochód będący konsekwencją pomniejszenia wskazanego przychodu o koszt jego uzyskania podatnik będzie obowiązany opodatkować samodzielnie stosując stawkę 19% (zob. art. 30b u.p.d.o.f.) w ramach składanego po zakończeniu roku wniesienia aportu zeznania PIT-38 (zob. art. 45 ust. 1a pkt 1 u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 20 października 2021 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi