Zapłata kwoty netto bez zastosowania MPP a koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Czy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu? Otrzymałam fakturę na 123 tys. brutto z obowiązkiem zapłaty mechanizmem podzielonej płatności. Kwotę VAT z faktury opłaciłam mechanizmem podzielonej płatności. Całe netto tj. 100 tys. opłaciłam na rachunek bankowy z białej listy bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Czy kwota netto z tej faktury może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Odpowiedź: Tak, kwota netto wynikająca ze wskazanej faktury może zostać na zasadach ogólnych zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy mogą być obowiązani do dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Za naruszanie tego obowiązku podatnikom grożą sankcje określone przepisami ustawy o VAT, ustaw o podatku dochodowym oraz Kodeksu karnego skarbowego.

Sankcja w podatku dochodowym polega na wyłączeniu możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15.000 zł, jeżeli płatności dotyczące tych transakcji pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a u.p.t.u., zostaną dokonane z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a u.p.t.u. (zob. art. 22p ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm. oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych -tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1800 z późn. zm.).

Jak przy tym stanowi art. 108a ust. 2 u.p.t.u., zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Z przytoczonego przepisu wynika, że z punktu widzenia wykonania obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności kluczowe jest, aby z zastosowaniem tego mechanizmu zapłacona została kwota podatku VAT. W świetle art. 108a ust. 2 u.p.t.u. zapłata kwoty netto może zostać dokonana – bez naruszenia obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej – w dowolny sposób.

Prowadzi to do wniosku, że w przedstawionej sytuacji nie doszło do dokonania płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. W konsekwencji kwota netto wynikająca ze wskazanej faktury (skoro została zapłacona na rachunek wskazany na białej liście, a więc nie ma również zastosowania żadne z pozostałych wyłączeń możliwości zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów) może zostać na zasadach ogólnych zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 czerwca 2022 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi