Śmierć podatnika a obowiązek złożenia zeznania rocznego

Pytanie: W 2017 roku podatniczka uzyskiwała przychody z tytułu najmu nieruchomości opodatkowane ryczałtem. Zmarła w ciągu 2017 roku. Czy jej córka - jedyny spadkobierca- ma obowiązek stosownie do art 97 § 1 Ordynacji podatkowej złożyć PIT-28 za swoją zmarłą matkę?

Odpowiedź: Nie, córka – będąca jedynym spadkobiercą – nie ma obowiązku złożenia zeznania PIT-28 za zmarłą matkę.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.) – dalej o.p., spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Z kolei art. 97 § 2 o.p. stanowi, że jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

Brzmienie przytoczonych przepisów nie skutkuje jednak obowiązkiem składania przez spadkobierców zeznań PIT za zmarłe osoby fizyczne. W pełni aktualna jest w tym zakresie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r. (IBPBI/1/415-1137/09/ZK). Czytamy w niej, że „podatnik obowiązany jest do potwierdzenia własnoręcznym podpisem danych wykazanych w zeznaniu podatkowym, a więc nie można złożyć zeznania w imieniu zmarłego podatnika. Z uwagi na powyższe w sytuacji śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie roku, brak jest osoby uprawnionej do złożenia rocznego zeznania podatkowego (jedyny wyjątek od tej zasady przewidziany został w art. 6a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)”.

Dotyczy to również zeznań PIT-28 składanych w związku z uzyskiwaniem opodatkowanych w formie ryczałtu przychodów z wynajmu. A zatem w przedstawionej sytuacji córka – będąca jedynym spadkobiercą – nie ma obowiązku złożenia takiego zeznania za zmarłą matkę.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 10 stycznia 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi