Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci składnika należącego do majątku wspólnego małżonków

Pytanie: Osoba fizyczna wniosła do spółki z o.o. aport w postaci nieruchomości wchodzącej w skład majątku objętego wspólnością małżeńską podatnika i jego małżonki. Czy dla ustalenia kosztu uzyskania przychodu ta wspólność majątkowa ma znaczenie? W akcie notarialnym jest informacja, że małżonka podatnika wyraziła zgodę na takie zadysponowanie majątkiem. Naszym zdaniem kosztem podatkowym będzie całość poniesionych kosztów, a nie tylko ich połowa.

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodu nie należy uwzględniać faktu, że wnoszona jako wkład nieruchomość objęta jest wspólnością majątkową małżonków.

Uzasadnienie: Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (zob. art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.).

Wspólność ustawowa istnieje pomiędzy większością małżonków, a w konsekwencji ogromna część osób fizycznych dokonuje czynności generujących przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym pozostając we wspólności majątkowej. Mimo to, istnienie takiej wspólności nie wpływa najczęściej na skutki podatkowe u małżonków, którzy dokonują czynności generujących przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lipca 2015 r. (IBPB-2-2/4511-83/15/HS), w której czytamy, że „regulacja zawarta w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy dotyczy udziałowca spółki, którym w rozpatrywanej sprawie jest małżonek Wnioskodawcy a nie sam Wnioskodawca. Dlatego też z ewentualnie uzyskanego przychodu rozlicza się ten z małżonków, który jest wspólnikiem/udziałowcem Spółki i tylko do tego małżonka przepisy dotyczące transakcji objęcia udziałów mogą mieć zastosowanie. Wnioskodawca nie będzie posiadał statusu wspólnika/udziałowca wobec tego czynność wymiany udziałów, w której będzie uczestniczył małżonek Wnioskodawcy nie wywołuje po stronie Wnioskodawcy skutków podatkowych w postaci powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pomimo istnienia między małżonkami wspólności ustawowej nie powstaje u obojga źródło przychodów z tytułu objęcia udziałów. Źródło przychodów może powstać tylko u tego małżonka, który będzie udziałowcem Spółki i obejmie udziały. Wnioskodawca nim nie będzie, dlatego objęcie udziałów Spółki kapitałowej przez małżonka Wnioskodawcy pozostaje poza sferą podatkowych konsekwencji dla Wnioskodawcy. Obowiązek podatkowy zawsze dotyczy podatnika, u którego powstaje źródło przychodu. Wnioskodawca podatnikiem z tytułu objęcia udziałów nie będzie, bo po jego stronie nie powstanie źródło przychodu z tego tytułu. Istnienie wspólności majątkowej z małżonkiem nie czyni z Wnioskodawcy podatnika, tak jak nie czyni go udziałowcem”.

Powyższe dotyczy również kosztów uzyskania przychodów. Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodu nie należy uwzględniać faktu, że wnoszona jako wkład nieruchomość objęta jest wspólnością majątkową małżonków.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 22 grudnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi