Świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych a opodatkowanie w formie karty podatkowej

Pytanie: Osoba prowadzi działalność jako się usługa fryzjerska jest na karcie podatkowej jeśli poszerzy działalność o usługi kosmetyczne. Czy straci możliwość korzystania z karty podatkowej?

Odpowiedź: Tak, rozpoczęcie przez wskazanego podatnika świadczenia usług kosmetycznych spowoduje utratę prawa do dalszego korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Uzasadnienie: Jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowanie w formie karty podatkowej. Zasady opodatkowania w tej formie oraz warunki możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej określają przepisy określają przepisy art. 23-41 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 43 z późn. zm.) – u.z.p.d. Z art. 25 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d. wynika, że jednym z warunków opodatkowania w tej formie jest, aby podatnik nie prowadził, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 u.z.p.d., innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że załącznik nr 3 do u.z.p.d. odrębnie wymienia, między innymi, usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt, usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców oraz usługi kosmetyczne. Oznacza to, że dla podatnika świadczącego jedne ze wskazanych usług fryzjerskich, rozpoczęcie świadczenia usług kosmetycznych stanowić będzie rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej innego rodzaju niż dotychczas prowadzona. Skutkiem tego będzie utrata prawa do dalszego korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 25 marca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi