Kwota korekty z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: W marcu 2015 r. przeznaczyliśmy samochód jako środek trwały na 100% działaności. W kwietniu szef zadecydował, że zmnienia przenaczenie ze 100% na 50/50%. Zrobiliśmy korektę VAt-u naliczonego. Czy Vat nieodliczony powiększy w kwietniu wartość środka trwałego czy  też powinnismy zaksięgować bezpośrednio w koszty część nieodliczonego podatku VAT w miesiącu korekty deklaracji VAT-7, tj. kwiecień? Złożono aktualizację VAT-26 w maju 2015 r.

Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji kwotę korekty możecie Państwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów maja 2015 r. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 90b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a u.p.t.u. (tj. pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika), nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Na potrzeby tej korekty – jak stanowi art. 90b ust. 4 u.p.t.u. – uznaje się, że pojazd samochodowy nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Z przepisów ustaw o podatku dochodowym nie wynika jak taka korekta wpływa na koszty uzyskania przychodów czy amortyzację. W mojej ocenie odpowiednie zastosowanie ma w takich przypadkach art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.; w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych jest to art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.), z którego wynika, że do kosztów uzyskania przychodów może być zaliczana kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji kwotę korekty możecie Państwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów maja 2015 r., tj. miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja VAT-7 za kwiecień 2015 r. (deklaracja VAT-7, w której rozliczona zostanie korekta, o której mowa).

Niestety, nie są mi znane wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące tej kwestii, a w konsekwencji nie jestem w stanie wskazać czy podzielają one powyższe stanowisko. W związku z tym warto, abyście Państwo rozważyli wystąpienie do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej we wskazanej kwestii (i wtrzymali się do uzyskania takiej interpretacji z rozpoznaniem kwoty korekty jako kosztu uzyskania przychodów).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 15 kwietnia 2015 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi