Opodatkowanie wynajmu części prywatnego domu przez osobę prowadzącą działalność w zakresie wynajmu

Pytanie: Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w przeważającej części jako wynajem i dzierżawę nieruchomości opodatkowaną podatkiem liniowym, może rozliczać w ramach najmu prywatnego i opodatkowywać ryczałtem wynajmowane spółce jawnej pomieszczenia biurowe (wykorzystywane przez spółkę jawną na działalność gospodarczą) znajdujące się w domu prywatnym w którym mieszka i który nie jest składnikiem majątku w prowadzonej działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Tak, uważam, że osoba fizyczna, o której mowa, może rozliczać przychody z wynajmu części domu (np. na pomieszczenia biurowe spółce jawnej) jako przychody z wynajmu prywatnego, w tym wybrać ich opodatkowanie w formie ryczałtu. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Osiągane przez osoby fizyczne przychody dzielą się na źródła. Jednym ze źródeł przychodów jest najem (zob. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Przychody z tego źródła mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym nie tylko na zasadach ogólnych określonych ustawy o PIT, ale również ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (zob. art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. – u.z.p.d.) według stawki 8,5% (zob. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a u.z.p.d.).

Przyjmuje się przy tym, że przychody z najmu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w dwóch przypadkach, tj. gdy chodzi o najem składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz gdy najem stanowi przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r. (sygn. IPPB1/415-1143/10-2/EC), „najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza”.


W przedstawionej sytuacji wynajmowane mieszkanie nie stanowi składnika majątkowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest jednak, między innymi, wynajem nieruchomości. Pojawia się pytanie czy w tej sytuacji można uznać, że przychody z wynajmu prywatnego domu nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej, gdyż osiągane są poza prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą (w prywatnym domu podatnika).

Według mnie odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, tj. podobnie jak wynajem nieruchomości bez prowadzenia działalności gospodarczą w zakresie wynajmu traktowany powinien być wynajem nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wynajmu. Podobne stanowisko wydaję się reprezentować organy podatkowe. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2015 r. (sygn. IBPBII/2/4511-212/15/MZM), „z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zgodnie z PKD sklasyfikowane pod symbolem 68.20.Z. Podatek dochodowy od uzyskiwanych z tego tytułu dochodów opłaca na „zasadach ogólnych”. W 2006 r. Wnioskodawca nabył na własne cele lokal mieszkalny. Zakupiony lokal mieszkalny nigdy nie był zaliczony do środków trwałych jego firmy. Nakłady na zakup mieszkania oraz wydatki związane z jego eksploatacją nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Do 1 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca będzie przebywał za granicą w związku z tym zawarł umowę najmu swojego mieszkania. Umowa ta nie została zawarta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz poza tą działalnością (w ramach tzw. najmu prywatnego)”. W tym stanie faktycznym organ podatkowy wyjaśnił, że „jeżeli w istocie; jak wynika z wniosku: 

  • będące przedmiotem wynajmu mieszkanie nie jest składnikiem majątku związanym z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, a wydatki związane z jego nabyciem, eksploatacją nie stanowiły (nie stanowią) kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej,
  • umowę najmu ww. mieszkania, zawarto poza prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą,

to przychody z wynajmu ww. mieszkania można zaliczyć do przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc przychodów z najmu nieruchomości”.

A zatem jest możliwe, aby przychody z wynajmu części domu (np. na pomieszczenia biurowe spółce jawnej) osoba fizyczna, o której mowa, traktowała jako przychody z wynajmu prywatnego i wybrała ich opodatkowanie w formie ryczałtu.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 7 września 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi