Stawka ryczałtu od wynajmu w przypadku małżonków uzyskujących przychody z wynajmu opodatkowane na różnych zasadach

Pytanie: Małżonkowie z ustaloną rozdzielnością majątkową, jako osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej wynajmują dwie nieruchomości. Jedna jest własnością męża, druga żony. Mąż w 2017 roku miał przychody w wysokości 90 tys.zł i rozliczał się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (8,5%). Żona w 2017 roku miała przychody w wysokości 70 tys. zł i rozliczała się na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Czy małżonek, jeśli nie przekroczy przychodu w wysokości 90 tys. zł w 2018 roku, będzie mógł skorzystać z opodatkowania podatkiem zryczałtowanym 8,5%? Czy też będzie musiał opodatkować najem (po przekroczeniu przez oboje małżonków 100 tys.zł) opodatkować stawką podatku zryczałtowanego 12,5%?

Odpowiedź: Uważam, że jeżeli przychody z wynajmu osiągnięte przez męża nie przekroczą w 2018 r. 100.000 zł, przychody te będą w całości opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5% (pomimo osiągania przychodów z wynajmu również przez żonę).

Uzasadnienie: Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych korzystać mogą, między innymi, osiągane przez osoby fizyczne przychody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2157 z późn. zm. – dalej u.z.p.d.). Do końca 2016 r. przychody takie zawsze były opodatkowane według stawki ryczałtu w wysokości 8,5% (zob. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a u.z.p.d.).

Z początkiem 2018 r. się to zmieniło. Jak bowiem wynika z nowego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a u.z.p.d., stawka ryczałtu w wysokości 8,5% ma zastosowanie tylko do przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100.000 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi od 1 stycznia 2018 r. 12,5%.

Limit 100.000 zł w przypadku małżonków osiągających przychody, o których mowa, dotyczy obojga małżonków (zob. dodany art. 12 ust. 13 u.z.p.d.). Zauważyć jednak należy, że wskazany limit dotyczy przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a u.z.p.d., tj. przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uważam w związku z tym, że jeżeli tylko jeden z małżonków uzyskuje takie przychody (zaś drugi z małżonków uzyskuje przychody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które przez jednego z małżonków są opodatkowane na zasadach ogólnych), przy wykorzystaniu limitu, o którym mowa, uwzględnia się tylko przychody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez tego małżonka. Uważam zatem, że jeżeli przychody z wynajmu osiągnięte przez męża nie przekroczą w 2018 r. 100.000 zł, przychody te będą w całości opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5% (pomimo osiągania przychodów z wynajmu również przez żonę). 

Niestety, nie pojawiły się jeszcze wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące tej kwestii, w związku z czym nie jestem w stanie wskazać czy podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe. Wskazane jest w tej sytuacji wystąpienie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tej kwestii.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 9 stycznia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi