Przedszkole prywatne a opodatkowanie w formie ryczałtu

Pytanie: Czy przedszkole prywatne w którym zatrudniani są pracownicy (nauczyciele, obsługa) może opodatkowywać przychody ryczałtem?

Odpowiedź: Tak, podatnik świadczący usługi wychowania przedszkolnego może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Właściwa dla przychodów z tego tytułu jest stawka ryczałtu w wysokości 8,5%.

Uzasadnienie: Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z opodatkowania w tej formie nie mogą korzystać, między innymi, podatnicy wymienieni w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 43 z późn. zm.) – u.z.p.d., w tym osoby osiągające w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do u.z.p.d.o.f. (zob. art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e u.z.p.d.o.f.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w poz. 48 załącznika nr 2 do u.z.p.d.o.f. wymienione zostały usługi w zakresie edukacji (PKWiU 85). Jednakże z opisu tej pozycji wynika, że wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu nie dotyczy, między innymi, usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0).

W konsekwencji podatnik świadczący usługi wychowania przedszkolnego może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Właściwa dla przychodów z tego tytułu jest – jak wynika z objaśnień do załącznika nr 2 do u.z.p.d.o.f. – stawka ryczałtu w wysokości 8,5%.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi