Przekazywanie pieniędzy pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej

Pytanie: Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona generalnie nie pracuje, uzyskuje małe dochody z najmu garażu, uzyskanego z dziedziczenia. Mąż co miesiąc przekazuje na konto żony kwotę około 8.000 zł na bieżące rachunki i koszty życia. Czy należy to zgłaszać do urzędu jako darowizna?

Odpowiedź: Uważam, że przekazywanie wskazanych pieniędzy nie stanowi darowizny, a w konsekwencji nie musi być zgłaszane naczelnikowi urzędu skarbowego (w szczególności celem spełnienia warunku zwolnienia od podatku od spadków i darowizn).

Uzasadnienie: Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.) – dalej u.p.s.d., opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. Dotyczy to, między innymi, darowizn dokonywanych pomiędzy małżonkami, w tym małżonkami między którymi istnieje rozdzielność majątkowa (zob. wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2013 r. - II FSK 1125/11).

Nie zawsze jednak otrzymywane nieodpłatnie środki pieniężne mają charakter darowizn. Przykładowo, nie uważa się za przekazywanie darowizn przekazywania środków pieniężnych tytułem realizacji obowiązku alimentacyjnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 z późn. zm.) – dalej k.r.o. (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 września 2016 r. - 2461-IBPB-2-1.4515.243.2016.2.HK).

Mając to na uwadze zauważyć należy, że w myśl art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Z treści pytania wynika, że przekazywanie małżonce pieniędzy, o których mowa, następuje w wykonaniu tego właśnie obowiązku. W związku z tym uważam, że ich przekazywanie nie stanowi darowizny, a w konsekwencji nie musi być zgłaszane naczelnikowi urzędu skarbowego (w szczególności celem spełnienia warunku zwolnienia, o którym mowa w art. 4a u.p.s.d.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 27 stycznia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi