Otrzymanie dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika-małżonka

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła na umowę o pracę małżonkę posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności oraz wystąpiła i refundacje wynagrodzenia małżonki do PFRON, którą otrzymuje. Dla celów ZUS małżonka traktowana jest jako osoba współpracująca. Zatrudnienia małżonka rodzi określone konsekwencje podatkowe : 1.wynagrodzenie zapłacone małżonkowi nie stanowi kosztów uzyskania przychodu 2. składki na ubezpieczenie społeczne jako opłacone przez podatnika podlegają odliczeniu od dochodu, a na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku 3. składki na fundusz pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Generalna zasada jest taka, że jeśli przedsiębiorca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego otrzymuje refundację z PFRON to taka refundacja stanowi dla niego przychód. Pytanie: Jak ustalić kwotę refundacji wynagrodzenia małżonki–pracownika (traktowanej dla celów podatkowych oraz ZUS, jako osoba współpracująca) podlegającą zaliczeniu do przychodów? Czy będzie to cała kwota refundacji, przy jednoczesnym braku kosztów uzyskania przychodu?

Odpowiedź: Kwota przedmiotowej refundacji nie stanowi przychodu osoby fizycznej, o której mowa. Stanowi ona bowiem zwrot wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych innych (tj. innych niż wskazane w art. 14 ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f.) wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to, między innymi, wydatków na wynagrodzenia małżonków zatrudnionych na podstawie umów o pracę niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ze względu na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. (przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki).

Powoduje to, że kwota przedmiotowej refundacji nie stanowi przychodu osoby fizycznej, o której mowa. Stanowi ona bowiem zwrot wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2017 r. (2461-IBPB-1-1.4511.606.2016.1.ESZ), w której czytamy, że „otrzymane dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (męża Wnioskodawczyni) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie stanowić dla Wnioskodawczyni przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w takiej części w jakiej nie dotyczy ono wynagrodzenia małżonka Wnioskodawczyni. Skoro bowiem zgodnie z 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie to nie może zostać zaliczone w ciężar kosztów podatkowych, to w tej części otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie, jako zwrot innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, zostaje wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 20 grudnia 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi