Sprzedaż gruntu z budynkiem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na karcie podatkowej, ale do końca 2014 r. rozliczałem się na zasadach ogólnych i jestem (zawsze byłem) zwolniony z VAT do wysokości limitu. W 1993 r. nabyłem do majątku wspólnego wraz z żoną działkę, na której posadowiłem budynek handlowo usługowy, w którym przeznaczenie 30% powierzchni zostało zmienione z użytkowego na mieszkalną. Mam z żoną ustawową wspólność majątkową. Do 2010 r. prowadziłem tam działalność (wynajem pokoi). Od 2010 r. nie wynajmowałem jednak pokoi (działalność kontynuowałem w innej lokalizacji) i zgłosiłem do gminy zaprzestanie prowadzenia działalności w tym budynku, by gmina naliczała mniejszy podatek od nieruchomości. Budynek i grunt nigdy nie były wprowadzone do majątku firmy (nie były środkiem trwałym), budynek nie był też nigdy amortyzowany. Czy w związku ze sprzedażą budynku i działki wystąpi u mnie podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Uważam, że w związku ze sprzedażą przedmiotowego budynku i działki nie wystąpi u Pana konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za przychody z działalności gospodarczej uważa się również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (przepis ten stosuje się z nieistotnym – gdyż budynek, o którym mowa, nie jest budynkiem mieszkalnym - w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 14 ust. 2c u.p.d.o.f.).

            Takie brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.f. obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Budzi ono kontrowersje, gdyż przepisu tego wynika, iż przychody z działalności gospodarczej generuje również odpłatne zbycie składników majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, lecz w świetle przepisów art. 22a-22c u.p.d.o.f. zaliczone być powinny (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 r. - IBPBI/1/4511-86/15/BK). W świetle tych przepisów w grę wchodzi uznanie przychodów ze sprzedaży przedmiotowego budynku i działki za przychody z działalności gospodarczej.

            Należy jednak zauważyć, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej korzysta Pan z opodatkowania w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy opodatkowania przyjmuje się zaś, że sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej nie generuje odrębnie opodatkowanych przychodów. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2010 r. (ITPB1/415-395/10/TK), „skoro przychody z odpłatnego zbycia budynku użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w przypadku podatnika, który złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wszystkie przychody z tej działalności są opodatkowane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, której przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie przewidują odrębnego opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, to przychody te nie podlegają opodatkowaniu innemu niż stawka karty podatkowej. Wspomnieć ponadto należy, iż przepisy prawa nie przewidują również, by przychód lub dochód ze sprzedaży nieruchomości używanej w ramach działalności gospodarczej wpływał na wysokość zobowiązania podatkowego ustalanego decyzją o wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej”.

            Prowadzi to do wniosku, że sprzedaż przedmiotowego budynku i działki nie spowoduje jednak powstania odrębnie opodatkowanych przychodów z działalności gospodarczej. Ze względu na brzmienie art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. sprzedaż ta nie spowoduje również powstania przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Opodatkowany przychód na skutek tej sprzedaży nie powstanie również z żadnego innego tytułu.

Na zakończenie doradzić jednak pragnę, aby sprzedaż przedmiotowego budynku i działki poprzedził Pan uzyskaniem od Ministra Finansów interpretacji indywidualnej. Kwota ewentualnego podatku z tytułu takiej sprzedaży byłaby bowiem na tyle duża, że ze względów profilaktycznych warto uzyskać ochronę w postaci takiej interpretacji.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 21 kwietnia 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi