Faktury korygujące wystawiane osobom prywatnym

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (z VAT) zajmuje się sprzedażą internetową. Wśród naszych klientów przeważają osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż dokumentujemy fakturami. Klienci posiadają prawo zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty zakupu. W takiej sytuacji klient odsyła do nas towar, a my przekazujemy na jego rachunek bankowy środki pieniężne. W takiej sytuacji generujemy także fakturę korygującą. W związku z tym kiedy nabywamy prawo do obniżenia naszego podatku należnego w związku ze zwrotem ? Faktury korygujące nie się wysyłane do klienta bo i tak nie możemy się spodziewać że osoba fizyczna odeśle nam podpisany egzemplarz. Czy dla transakcji z osobami fizycznymi są jakieś szczegółowe procedury?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji podatnik nie uzyskuje prawa do rozliczania wystawianych faktur korygujących.

Uzasadnienie: W zakresie określonym przepisami art. 29a ust. 13-16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawców wymaga posiadania potwierdzenia otrzymania tych faktur przez nabywcę. Dotyczy to, między innymi, faktur korygujących wystawianych w związku ze zwrotem towaru (zob. art. 29a ust. 13 w zw. z art. 29a ust. 10 pkt 2 u.p.t.u.).

Nie zawsze jednak rozliczanie faktur korygujących wystawianych w związku ze zwrotem towaru wymaga uzyskania potwierdzenia otrzymania tych faktur przez nabywcę. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się bowiem w przypadkach określonych w art. 29a ust. 15 pkt 4 u.p.t.u., w tym jeżeli podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W przypadkach takich obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione te przesłanki (zob. art. 29a ust. 16 u.p.t.u.).

Niestety, z treści pytania wynika, że podatnik nie podejmuje próby doręczenia faktury korygującej, a tym samym art. 29a ust. 15 pkt 4 u.p.t.u. nie ma zastosowania. Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji podatnik nie uzyskuje prawa do rozliczania wystawianych faktur korygujących.

Nie mają przy tym znaczenia wskazane w treści pytania szczególne okoliczności sprzedaży (sprzedaż na rzecz konsumentów przez internet, korzystanie przez nabywców z prawa zwrotu). Przepisy u.p.t.u. nie przewidują bowiem, aby ze względu na te okoliczności nie miał zastosowania art. 29a ust. 13 u.p.t.u

W celu uzyskania prawa do rozliczania na gruncie VAT otrzymywanych zwrotów towarów podatnik, o którym mowa, może skorzystać z kilku rozwiązań. Po pierwsze, może wystawiać faktury i wysyłać je klientom dopiero po upływie terminu do zwrotu towaru (a w razie zwrotu towaru rezygnować z ich wystawienia). Po drugie, może w ogóle zaprzestać wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż, o której mowa (za wyjątkiem sytuacji, gdy będący osobami prywatnymi nabywcy zażądają wystawienia faktury). Po trzecie, może wysyłać do nabywców faktury korygujące i – w zakresie w jakim nie będzie otrzymywać potwierdzeń ich otrzymania – korzystać z prawa do ich rozliczania, o którym mowa w przytoczonym art. 29a ust. 15 pkt 4 u.p.t.u.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 stycznia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi