Amortyzacja otrzymanego w darowiźnie znaku towarowego

Pytanie: Pytanie dotyczy art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT, który mówi między innymi o tym, że nie stanowią kosztów uzyskania odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były one przedmiotem nieodpłatnego nabycia i nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Stan faktyczny: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w 2015 r. otrzymała w postaci darowizny od żony (również prowadzącej działalność gospodarczą) znak towarowy. Obdarowany prowadzący działalność gospodarczą na podstawie umowy dzierżawy wynajmuje - wydzierżawia znak towarowy firmie spółce komandytowej (spółka komandytowa, ale nie SA), w której jest udziałowcem, znak towarowy. Do tej pory znak był amortyzowany w firmie osoby fizycznej, a dzierżawa stanowiła w firmie osoby fizycznej przychód, natomiast spółka rozpoznawała koszty uzyskania przychodu z tyt ułu dzierżawy znaku towarowego od swojego udziałowca. Czy w tej sytuacji przy zmianie przepisów obowiązujących od stycznia 2018 r. nadal będzie osoba fizyczna mogła wrzucać w koszty amortyzację znaku towarowego?

Odpowiedź: Najprawdopodobniej od 1 stycznia 2018 r. odpisy amortyzacyjne dotyczące przedmiotowego znaku towarowego nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Nabycie tego znaku tytułem darowizny zapewne bowiem korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Uzasadnienie: Do końca 2017 r. z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., wynikało, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie mogą nie stanowić kosztów uzyskania przychodu (w trzech określonych tymi przepisami przypadkach). Sytuacja taka miała jednak miejsce z – jak wprost wynikało z treści art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a u.p.d.o.f. – wyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. A zatem do końca 2017 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny (oraz spadku) mogły być przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (co potwierdzały organy podatkowe – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2014 r. - IBPBI/1/415-1214/14/ZK).

Z początkiem 2018 r. się to zmieniło. Zmiana nastąpiła poprzez nadanie nowej treści art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a u.p.d.o.f., w której nie ma już wyjątku dotyczącego nabycia w drodze spadku lub darowizny. W konsekwencji od 1 stycznia 2018 r. zdarzają się sytuacje, w których odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Jest tak, jeżeli ich nabycie korzystało korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zob. art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a tiret trzecie u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.).

Co istotne, dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed 1 stycznia 2018 r. Wśród przepisów przejściowych nie ma bowiem przepisu wyłączającego w takich przypadkach stosowanie nowego brzmienia art. art. 23 ust. 1 pkt 45a u.p.d.o.f.

Powoduje to, że najprawdopodobniej od 1 stycznia 2018 r. odpisy amortyzacyjne dotyczące przedmiotowego znaku towarowego nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Nabycie tego znaku tytułem darowizny zapewne bowiem korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 4 stycznia 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi