Wypłata zysku przez spółkę komandytową

Pytanie: Spółka komandytowa wypracowała zysk na koniec roku 2017, jednak uchwała o podziale zysku zostanie podjęta przez wspólników Spółki w lutym 2018 r., a pieniądze z zysku wypłacone zostaną w marcu 2018 r. Czy wspólnicy spółki mogą zapłacić podatek w miesiącu kwietniu 2018 r.?

Odpowiedź: Wypłata wspólnikom spółki komandytowej zysku za 2017 r. będzie zdarzeniem neutralnym na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji pytanie o obowiązek zapłaty podatku od tego zysku jest bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (za spółki niebędące osobami prawnymi uważa się spółki niebędące podatnikami podatku dochodowego – zob. art. 5a pkt 26 u.p.d.o.f.; spółkami takim są, między innymi, spółki komandytowe) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Podobnie postępuje się z kosztami uzyskania tych przychodów (zob. art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.). Analogiczne przepisy określa art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm.).

Powyższe oznacza, że z podatkowego punktu widzenia przychody osiągane przez spółki komandytowe oraz koszty ponoszone przez te spółki są przychodami oraz kosztami ich wspólników. Przychody te i koszty powstają u wspólników na bieżąco, tj. w datach ich uzyskiwania i ponoszenia przez spółki komandytowe.

Powoduje to, między innymi, że wypłata zysku wspólnikom spółek komandytowych nie wywołuje u tych wspólników żadnych skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności nie stanowi dla nich przychodów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 września 2010 r., ILPB3/423-399/10-6/EK). Są to bowiem kwoty już opodatkowane u wspólników spółki (a przynajmniej powinny być to kwoty już opodatkowane u wspólników). 

Dotyczy to również wskazanego przypadku, tj. wypłata wspólnikom spółki komandytowej zysku za 2017 r. będzie zdarzeniem neutralnym na gruncie przepisów u.p.d.o.f. W tej sytuacji pytanie o obowiązek zapłaty podatku od tego zysku jest bezprzedmiotowe.

Nie oznacza to, że w przedstawionej sytuacji wspólnicy nie są obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za 2017 r. Obowiązani są oni bowiem wykazać w składanych przez siebie zeznaniach rocznych za 2017 r. przychody oraz koszty uzyskania przychodów uzyskane w ramach spółki komandytowej i w terminie do końca kwietnia 2017 r. zapłacić podatek dochodowy od wynikającego z tych kwot dochodu.

Odpowiedź udzielona w dniu 23 stycznia 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi