Odpisy amortyzacyjne od samochodu nabytego w drodze darowizny jako koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała samochód w darowiźnie od córki, a następnie go wniosła do firmy jako środek trwały. Czy w zaistniałej sytuacji może go amortyzować i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych? Czy zostały spełnione warunki art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT?

Odpowiedź: Osoba fizyczna, o której mowa, może amortyzować i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od nabytego w drodze darowizny samochodu. Wskazane wyłączenie nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Amortyzacji podlegają również środki trwałe nabyte przez podatników w drodze darowizny. Wynika to chociażby z treści art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., który stanowi, że w przypadkach takich za wartość początkową środków trwałych uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. A zatem nie ulega wątpliwości, że w przedstawionej sytuacji osoba fizyczna może zaliczyć do środków trwałych i amortyzować otrzymany w darowiźnie od córki samochód.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że z art. 23 ust. 1 pkt 45 lit. a u.p.d.o.f. wynika, iż odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie mogą nie stanowić kosztów uzyskania przychodu (w trzech określonych tymi przepisami przypadkach). Sytuacja taka ma jednak miejsce z – jak wprost wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 45 lit. a u.p.d.o.f. – wyjątkiem środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny. A zatem odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny (oraz spadku) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2014 r. (IBPBI/1/415-1214/14/ZK), w której czytamy, że „nabycie składników majątkowych w formie darowizny nie stanowi przeszkody do ich amortyzacji i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że składniki te są środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi”.

Reasumując – osoba fizyczna, o której mowa, może amortyzować i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od nabytego w drodze darowizny samochodu. Wyłączenie możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45 lit. a u.p.d.o.f., nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 maja 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi