Potrącalność kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji konkretnych zleceń

Pytanie: Spółka komandytowa wykonuje usługi konserwacji maszyn przemysłowych. Każdy koszt, tj. koszty materiałów, paliwa, jak i wynagrodzenia poszczególnych pracowników, dotyczący zlecenia jest  przypisany do projektu (zlecenia). Czy powyższe koszty paliwa i wynagrodzeń pracowników można uznać za koszty posrednie, tj. zaliczyć je w koszty danego miesiąca, a nie w koszty projektu?

Odpowiedź: Koszty wynagrodzeń pracowników potrącalne są w przedstawionej sytuacji na szczególnych zasadach przewidzianych dla potrzeb kosztów wynagrodzeń pracowników. Natomiast koszty paliwa stanowią według mnie koszty bezpośrednio związane z osiąganymi przez spółkę przychodami (chyba że zużywane są do maszyn/urządzeń wykorzystywanych do różnych projektów).

Uzasadnienie: Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przewidują dwie metody potrącania kosztów uzyskania przychodów - metoda kasową i metoda memoriałowa. Metodę memoriałową stosują przede wszystkim podatnicy prowadzący księgi rachunkowe (zob. art. 22 ust. 5 u.p.d.o.f.). W przypadku podatników stosujących metodę memoriałową koszty dzielą się na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio (a więc pośrednio) związane z przychodami.

Podział ten nie dotyczy jednak wynagrodzeń pracowników. Koszty takich wynagrodzeń zawsze powinny być rozliczane w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z przepisami art. 22 ust. 6ba oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 u.p.d.o.f. (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2014 r. – sygn. ILPB3/423-422/14-3/EK czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2014 r. – sygn. I SA/Po 711/13; zostały one wydane na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie u.p.d.o.f.). A zatem nie ulega wątpliwości, że koszty wynagrodzeń pracowników nie stanowią w przedstawionej sytuacji kosztami projektu, tj. nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z przychodami ze świadczenia usług przez spółkę. Są one potrącalne w kosztach uzyskania przychodów na zasadach określonych wskazanymi przepisami.

Inaczej ma się według mnie rzecz w przypadku przypisanych do konkretnego projektu (zlecenia) kosztów paliwa. Koszty takie stanowią według mnie koszty bezpośrednio związane z przychodami ze świadczenia przez spółkę usług w ramach takiego zlecenia.

Jest tak jednak tylko, jeżeli koszty paliwa, o którym mowa, są zużywane są przez maszyny/urządzenia do wykonywania jednego tylko projektu (zlecenia). Koszty zakupu paliwa zużywanego do maszyn/urządzeń wykorzystywanych do różnych projektów uznać bowiem należałoby za koszty pośrednio związane z przychodami (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 czerwca 2016 r. - IBPB-1-1/4510-114/16/DW).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 20 lutego 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi