Spółka jawna oraz spółka z o.o. jako podmioty powiązane

Pytanie: Wspólnik spółki jawnej jest jednocześnie prezesem zarządu spółki z o.o. - nie posiada w spółce z o.o. udziałów. Oba podmioty handlują ze sobą. Czy z punktu widzenia ustawy o CIT są to podmioty powiązane a jeśli tak to z jakimi obowiązkami się to wiąże. Czy nastąpiła w tym zakresie zmiana przepisów od 2015 roku?

Odpowiedź: Nie, spółka jawna oraz spółka z o.o., o których mowa, nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Na gruncie przepisów ustaw o podatku dochodowym oceny istnienia powiązań między podatnikami dokonuje się w oparciu o przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Na gruncie tych przepisów przyjmuje się, że na skutek bycia przez tę samą osobę fizyczną wspólnikiem spółki jawnej oraz członkiem (w tym prezesem) zarządu spółki z o.o. między spółką jawną oraz spółką z o.o. nie istnieją powiązania. Stanowisko takie w szczególności reprezentują organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lipca 2012 r. (IBPBI/1/415-472/12/AB), w której czytamy, że „z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca (wraz z drugą osobą fizyczną) jest wspólnikiem spółki cywilnej. Wspólnicy zamierzają przekształcić ww. spółkę w spółkę jawną. Wspólnicy są jednocześnie członkami zarządu i udziałowcami spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, przy czym Wnioskodawca posiada ponad 5% udział w kapitale zakładowym tej spółki. Spółka jawna oraz ww. spółka z o.o. będą zawierały między sobą m.in. umowy o świadczenie usług. Powyższe oznacza, iż to Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie „podmiotem krajowym”, o którym mowa w cyt. art. 25 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podmiotem tym nie będzie natomiast spółka jawna. Opisane we wniosku transakcje gospodarcze będą zaś zawierane pomiędzy spółką jawną (jako podmiotem gospodarczym odrębnym od wspólników) oraz spółką z o.o. Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić zatem należy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spółka jawna, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca (jako odrębny od wspólników podmiot praw i obowiązków) oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będą podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

A zatem w przedstawionej sytuacji spółka jawna oraz spółka z o.o. nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu u.p.d.o.f. i u.p.d.o.p. Spółkom nie grozi zatem ryzyko szacunku przez organy podatkowe ich dochodu i podatku (co jest możliwe w przypadku dokonywania transakcji między podmiotami powiązanymi), jak również nie ciąży dodatkowy obowiązek w postaci prowadzenia szczególnej dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a u.p.d.o.f. oraz art. 9a u.p.d.o.p.

Na zakończenie dodać należy, że w treści przepisów art. 25 i 25a u.p.d.o.f. oraz 9a i 11 u.p.d.o.p. były z dniem 1 stycznia 2015 r. dokonywane zmiany. Zmiany te były jednak nieistotne z punktu widzenia udzielonej odpowiedzi, tj. analogicznie w omawianym przypadku rzecz się miała do końca 2014 r. Także zmiany dokonywane w treści wskazanych przepisów dokonywane z dniem 1 stycznia 2016 r. nie wpłyną na udzieloną odpowiedź.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 21 października 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi