Amortyzacja hali namiotowej trwale związanej z gruntem

Pytanie: Z jaką stawką powinnam amortyzować hale namiotową o powierzchni 410m2? Hala z założeń producenta powinna być nietrwale związana z gruntem, ale skonsultowałam ten fakt z inspektorem budowlanym, który stwierdził iż hala namiotowa została na trwałe związana z gruntem poprzez żelbetonowe stopy fundamentowe.

Odpowiedź: Przedmiotową halę namiotową powinna Pani amortyzować według rocznej stawki 2,5%.

Uzasadnienie: Na gruncie KŚT, tj. przepisów rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.), obiekty wolnostojące, niezwiązane w sposób trwały z gruntem, klasyfikowane są w grupowaniu KŚT o symbolu 806 i podlegają amortyzacji według rocznej stawki 10% (zob. art. 16i ust. 1 w zw. z poz. 08 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). Przedmiotowa hala namiotowa jest jednak – jak wynika z treści pytania – trwale związana z gruntem, a więc stanowi ona środka trwałego klasyfikowanego na gruncie KŚT w grupowaniu o symbolu 806.

Halę namiotową, o której mowa, uznać w tej sytuacji należy za pozostały obiekt inżynierii lądowej i wodnej sklasyfikowany w grupowaniu KŚT o symbolu 291, a w konsekwencji środek trwały podlegający amortyzacji według rocznej stawki 2,5% (zob. art. 16i ust. 1 w zw. z poz. 02 załącznika nr 1 do u.p.d.o.p.). Odpowiednie zastosowanie ma zatem w omawianej sytuacji wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2011 r. (I SA/Gd 1129/10), w której czytamy, że „nie ma (…) przeszkód do tego, aby konstrukcję wsporczą zadaszoną, jaką są hale namiotowe, zaliczyć do kategorii obiektów inżynierii lądowej, jako rodzaj 291 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Badając, czy sporne hale namiotowe nie są sklasyfikowane gdzie indziej organ rozważał klasyfikację do rodzaju 806 KŚT. Słusznie jednak wskazano, że rodzaj ten nie mógł mieć zastosowania do spornych hal namiotowych, a to z uwagi na ich powierzchnię wynoszącą 1200 m2. Zgodnie bowiem z wyszczególnieniem zawartym w rozporządzeniu do rodzaju 806 KŚT nie należy zaliczać "zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100m2, ujętych w podgrupie 29." Podsumowując stwierdzić należy, że skoro środek trwały będący przedmiotem sporu zakwalifikowany jest pod symbolem 291 KŚT, to zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) zawierającym wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, dla celów jego amortyzacji prawidłowa jest przyjęta przez organy 2,5% stawka amortyzacyjna”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 24 maja 2016 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi