Dopłaty do ulgowych biletów a koszty uzyskania przychodow

Pytanie: Pytanie dotyczy dotacji zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT. Jesteśmy PKS-em i korzystamy z dopłat z Urzędu Marszałkowskiego do biletów ulgowych. Pytanie dotyczy sposobu ustalania kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a dotyczących tego przychodu zwolnionego. Czy z kosztów uzyskania należy wyłączyć całą otrzymną w danym roku kwotę netto, tak jak wskazuje interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBI/2/423-1835/11/JD? Czy też należy do tego zagadnienie podejść w inny sposób? Czy przy wypełnianiu zeznania CIT w przychodach zwolnionych należy wykazać tylko otrzymane dotacje, czy równiez należne za dany rok? Czesto bowiem się zdarza, że dotacja należna za grudzień zostaje otrzymana w styczniu roku następnego.

Odpowiedź: Wskazany w pytaniu sposób postępowania z pewnością nie jest jedynym możliwym. W grę wchodzi również faktyczne przyporządkowywanie środków z dopłaty i konkretnych kosztów, które zostały za ich pomocą sfinansowane (a w konsekwencji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów). Szczegóły oraz odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., zwalnia się od podatku dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (z nieistotnym w omawianej sytuacji wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach). Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z takich dotacji nie stanowią jednocześnie kosztów uzyskania przychodów (stanowi tak art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p.). Powoduje to, że koszty sfinansowane dopłatami z Urzędu Marszałkowskiego do biletów ulgowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy nie określają sposobu wyłączania z kosztów uzyskania przychodów takich kosztów. Można się spotkać ze stanowiskiem, że wyłączenia takiego należy dokonywać w całej kwocie netto otrzymanej dopłaty w momencie jej otrzymania. Stanowisko takie zajął, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w znalezionej przez Państwa interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2011 r. (IBPBI/2/423-1835/10/JD). Czytamy w niej, że „z przywołanego art. 16 ust. 1 pkt 58 updop wynika, że jeżeli Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są kosztem podatkowym, powinna je z tych kosztów wyeliminować. Zatem, skoro dany koszt jest wyłączony z kosztów podatkowych, to nie może być jednocześnie uwzględniany w tych kosztach w proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2 updop. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że w momencie otrzymania dotacji jej równowartość powinna pomniejszyć koszty uzyskania przychodu okresu w którym wpłynęła ona na konto Spółki”.

W mojej ocenie nie jest to jednak prawidłowe postępowanie. Według mnie wyłączeniu z kosztów powinny podlegać wyłącznie te koszty, które faktycznie zostały otrzymaną dopłatą zrefundowane (w zakresie tym konieczna jest korekta kosztów) lub faktycznie zostaną nią sfinansowane (w zakresie tym poniesione koszty po prostu nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów). Takie też stanowisko zajął w wydanej na gruncie analogicznych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2011 r. (IPTPB1/415-98/11-2/ASZ), w której czytamy, że „w przypadku, gdy Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są kosztem podatkowym (sfinansowane, pokryte dotacją), powinien te wydatki z tych kosztów wyeliminować. W takiej sytuacji w dacie otrzymania dotacji należy dokonać stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej kwocie otrzymanego dofinansowania. Jednocześnie należy dokonać odpowiedniej adnotacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie „Uwagi”. Natomiast w przypadku, gdy wydatki sfinansowane dotacją ponoszone były już po otrzymaniu tej dotacji, nie powinny być w ogóle ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów”. Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2013 r. (ITPB1/415-263a/13/WM) uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika, że „wpływ środków pieniężnych z tytułu dopłat jest datą zobowiązującą do skorygowania kosztów w miesiącu jej otrzymania” i wyjaśnił, że „korekty kosztów powinny odnosić się do tych okresów rozliczeniowych, w których koszty objęte dopłatami były ujęte w księgach podatkowych. Zatem stwierdzić należy, iż korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę dopłaty do sprzedawanych biletów ulgowych, należy dokonać w tych miesiącach (okresach), w których wykazano te koszty w wysokości zawyżonej”.

A zatem wskazany w pytaniu sposób postępowania z pewnością nie jest jedynym możliwym. W grę wchodzi również faktyczne przyporządkowywanie środków z dopłaty i konkretnych kosztów, które zostały za ich pomocą sfinansowane (a w konsekwencji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów).

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że w świetle wskazanej przez Państwa interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-1835/10/JD) wyłączenia z kosztów należy dokonywać w dacie oraz w roku otrzymania dotacji. Stanowi to poniekąd argument przeciwko temu stanowisku, gdyż – jeżeli przyjąć to stanowisko - powoduje, że dopłata stanowiąca – jak rozumiem - refundację kosztów poniesionych w poprzednich miesiącach, a czasem w poprzednim roku podatkowego, zmniejsza koszty uzyskania przychodów bieżącego miesiąca, a czasem kolejnego roku podatkowego.

Odpowiedź udzielona w dniu 18 marca 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi