Drobne darowizny a informacja CIT-D

Pytanie: Czy do informacji CIT-D należy wpisywać każdą otrzymaną od osób prawnych i fizycznych darowiznę czy tylko te powyżej 15 tys. PLN? Czy przy drobnych darowiznach np. 20 PLN należy wpisywać dane darczyńcy? Czy wszystkie otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych się sumuje i wpisuje jedną kwotą jeżeli darowizna nie przekracza 15 tys. PLN?

Odpowiedź: W informacji CIT-D należy wykazywać wszystkie otrzymane darowizny (o ile są to darowizny, które przez darczyńcę mogą zostać odliczone od dochodu), w tym drobne darowizny, np. w wysokości 20 zł. Dodatkowo niektóre darowizny (tj. darowizny otrzymywane od osób prawnych przekraczające określone przepisami limity) należy wykazywać osobno z podaniem nazwy i adresu darczyńcy. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Obowiązek składania informacji CIT-D wynika z art. 18 ust. 1f pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Z przepisu tego wynikają w istocie dwa obowiązki. Pierwszym obowiązkiem jest obowiązek składania informacji CIT-D otrzymujących darowizny podlegające u darczyńców odliczeniu od dochodu podatników, którzy nie składają rocznego zeznania CIT-8. Drugim obowiązkiem jest obowiązek wyszczególniania w informacji CIT-D darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

A zatem w kwocie ogółem otrzymanych darowizn (poz. 23 informacji CIT-D) należy uwzględniać każdą otrzymaną darowiznę od osoby prawnej lub osoby fizycznej (o ile są to darowizny, które przez darczyńcę mogą zostać odliczone od dochodu), w tym drobne darowizny, np. w wysokości 20 zł. A zatem wszystkie otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych się sumuje i wpisuje jedną kwotą w poz. 23 informacji CIT-D. 

Dodatkowo darowizny otrzymywane od osób prawnych, których wysokość przekracza wskazane limity (jednorazowo 15.000 zł lub łącznie w ciągu roku podatkowego 35.000 zł) należy wykazywać osobno (poz. 24-26 informacji CIT-D) z podaniem nazwy i adresu darczyńcy (poz. 27-59 informacji CIT-D). Danych darczyńcy nie trzeba natomiast w informacji CIT-D wskazywać w przypadku darowizn nieprzekraczających wskazanych limitów, w tym w przypadku drobnych darowizn oraz darowizn otrzymywanych od osób fizycznych.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 23 marca 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi