Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych przez małego podatnika

Pytanie: Czy mały podatnik w 2017 roku kupując fabrycznie nowy środek trwały o wartości ok.300 tyś zł ma prawo skorzystać jednocześnie zarówno z jednorazowej amortyzacji 50.000,00 EUR, jak i nowej możliwości 100.000,00 zł? Czy też może skorzystać z obu tych możliwości, ale na dwóch różnych środkach trwałych. Np. na tym za 300 tyś korzystamy z limitu 50.000,00 EUR w 2017, od 2018 pozostałą wartość netto amortyzujemy, np metodą liniową, a drugi środek trwały (z grupy 8) o wartości 120000 zakupiony w VIII 2017 roku amortyzujemy jednorazowo w wartości 100000 EUR w sierpniu, a pozostałą wartość od września 2017 liniowo, czy również od nowego roku liniowo?

Odpowiedź: Mały podatnik nabywając fabrycznie nowy środek trwały o wartości początkowej 300 tys. zł może albo skorzystać z jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. (w ramach limitu o równowartości 50.000 eur), albo na podstawie art. 16k ust. 14 u.p.d.o.p. (w ramach limitu 100.000 zł). Skorzystanie z jednorazowej amortyzacji na podstawie obu tych przepisów nie jest dopuszczalne. Nie ma natomiast przeszkód, aby w przypadku nabycia dwóch fabrycznie nowych środków trwałych jeden z nich zamortyzować jednorazowo na podstawie art. 16k ust. 7 u.p.d.o.p., zaś drugi – na podstawie art. 16k ust. 14 u.p.d.o.p.

Uzasadnienie: Z dniem 12 sierpnia 2017 r. dodane zostały przepisy art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p., które umożliwiają jednorazową amortyzację nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 stosowanej dla celów podatkowych KŚT z 2010 r. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne na podstawie tych przepisów mogą być dokonywane w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że art. 16k ust. 20 u.p.d.o.p. stanowi, iż jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w art. 16k ust. 7 i 14 u.p.d.o.p., to dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie art. 16k ust. 7 u.p.d.o.p. albo art. 16k ust. 14 u.p.d.o.p. W świetle tego przepisu fabrycznie nowe środki trwałe mogą być jednorazowo amortyzowane tylko na podstawie jednego z tych przepisów (przesądza o tym użycie przez ustawodawcę spójnika ‘albo’, a więc alternatywy rozłącznej). A zatem, przykładowo, mały podatnik nabywając fabrycznie nowy środek trwały o wartości początkowej 300 tys. zł może albo skorzystać z jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 16k ust. 7 u.p.d.o.p. (w ramach limitu o równowartości 50.000 eur), albo na podstawie art. 16k ust. 14 u.p.d.o.p. (w ramach limitu 100.000 zł). Skorzystanie z jednorazowej amortyzacji na podstawie obu tych przepisów nie jest dopuszczalne.

Nie ma natomiast przeszkód, aby w przypadku nabycia dwóch fabrycznie nowych środków trwałych jeden z nich zamortyzować jednorazowo na podstawie art. 16k ust. 7 u.p.d.o.p., zaś drugi – na podstawie art. 16k ust. 14 u.p.d.o.p. W obu przypadkach w razie częściowego tylko (ze względu na wykorzystanie limitu) dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego amortyzację można kontynuować dopiero od nowego roku (przy zastosowaniu metody liniowej lub degresywnej – zob. art. 16k ust. 8 u.p.d.o.p. oraz art. 16k ust. 8 w zw. z art. 16k ust. 8 u.p.d.o.p.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 31 sierpnia 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi