Kary nakładane na firmę transportową jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Mam pytanie odnośnie kosztów w firmie transportowej związanych z opłatami za dostarczenie uszkodzonego towaru lub nieterminowym dostarczeniu. Firma transportowa Sp. z o.o. jest obciążana przez swoich kontrahentów, jeżeli towar ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu podczas transportu albo jeżeli jest zwłoka w dostawie. Firma transportowa jest obciążana takimi kosztami w dwojaki sposób: 1. Firma transportowa odkupuje partię uszkodzonego lub zniszczonego towaru na podst. faktury wystawionej przez kontrahenta. 2. Firma jest obciążana notą księgową za zniszczenie, uszkodzenie lub zwłokę w dostawie towaru przez kontrahenta. Czy wyżej opisane koszty ponoszone przez firmę transportową należy wyrzucać z kosztów podatkowych na podstawie art. 16, ust. 1 pkt 22 updop?

Odpowiedź: Nie są podatkowymi kosztami uzyskania przychodów odszkodowania i kary umowne nakładane na firmę transportową notami księgowymi za zniszczenie lub uszkodzenie towarów. Do podatkowych kosztów uzyskania przychodów mogą być natomiast zaliczane odszkodowania i kary umowne za zwłokę w dostarczeniu towarów przez firmę transportową. Teoretycznie do podatkowych kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane koszty odkupienia partii uszkodzonych lub zniszczonych towarów. Istnieje jednak (zwłaszcza w przypadku zniszczonych towarów) duże ryzyko uznania przez organy podatkowe, że w istocie faktury takie stanowią niewłaściwą formę obciążenia firmy transportowej, o której mowa, kosztami odszkodowań, które nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). Jednocześnie art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Wyłączenie to ma zastosowanie, między innymi, kar umownych i odszkodowań z tytułu ubytku lub uszkodzenia towarów w trakcie transportu towarów przez przewoźników (zob. przykładowo wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2016 r. - I SA/Po 1562/15 czy wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 lipca 2016 r. - I SA/Po 2428/15). Nie ma ono natomiast zastosowania do odszkodowań i kar umownych za zwłokę w dostarczeniu towaru albo zwłokę w wykonaniu usługi (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2009 r. - IPPB1/415-527/09-2/MT czy wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2014 r. - II FSK 2775/12).

A zatem nie są podatkowymi kosztami uzyskania przychodów odszkodowania i kary umowne nakładane na firmę transportową notami księgowymi za zniszczenie lub uszkodzenie towarów. Do podatkowych kosztów uzyskania przychodów mogą być natomiast zaliczane odszkodowania i kary umowne za zwłokę w dostarczeniu towarów przez firmę transportową.

Teoretycznie wskazane wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku odkupienia partii uszkodzonych lub zniszczonych towarów. Zauważyć jednak należy, że istnieje (zwłaszcza w przypadku zniszczonych towarów) duże ryzyko uznania przez organy podatkowe, że w istocie faktury takie stanowią niewłaściwą formę obciążenia firmy transportowej, o której mowa, kosztami odszkodowań, które ze względu na brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 16 stycznia 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi