Korzystanie ze zwolnienia od podatku przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez osoby prawne

Pytanie: Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzony w 2001 roku przez krajowe osoby fizyczne, będące jego udziałowcami, może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z dnia 31.10.2013r. nr DD6/033/139/MNX/13/RD-106351 dotyczy właśnie takich NZOZ-ów?

Odpowiedź: Nie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie może korzystać ze wskazanego zwolnienia. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 31 października 2013 r. (DD6/033/139/MNX/13/RD-106351) nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania, gdyż dotyczy ona stanu prawnego obowiązującego do końca czerwca 2011 r. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., zwalnia się od podatku dochody podatników (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p.), których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego (w części przeznaczonej na te cele).

Na gruncie przepisów obowiązującej do końca czerwca 2011 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – dalej u.z.o.z., sądy administracyjne wielokrotnie orzekały, że ze zwolnienia powyższego mogą korzystać również niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez osoby prawne mogą korzystać z powyższego zwolnienia (zob. przykładowo wyroki NSA z dnia: 8 października 2008 r. - II FSK 978/07. 13 października 2011 r. - II FSK 682/10, 5 kwietnia 2012 r. - II FSK 1828/10, 26 kwietnia 2012 r. - II FSK 1937/10 czy 27 sierpnia 2013 r. - II FSK 2501/11). Efektem tego była potwierdzająca taką możliwość interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 31 października 2013 r. (DD6/033/139/MNX/13/RD-106351).

Należy jednak zauważyć, że z dniem 1 lipca 2011 r. u.z.o.z. została zastąpiona ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Ustawa ta w odmienny od u.z.o.z. sposób określa zasady funkcjonowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w konsekwencji od 1 lipca 2011 r. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez osoby prawne nie mogą już korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Stanowisko takie reprezentują zarówno organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2014 r. - IBPBI/2/423-590/14/PC), jak i sądy administracyjne (zob. przykładowo wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 lutego 2015 r. - I SA/Kr 1919/14).

A zatem w świetle obecnie obowiązujących przepisów niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Wskazana w treści pytania interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 31 października 2013 r. (DD6/033/139/MNX/13/RD-106351) nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania, gdyż dotyczy ona stanu prawnego obowiązującego do końca czerwca 2011 r. (co wynika zresztą wprost z jej treści).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 listopada 2011 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi