Koszt naprawy samochodu za granicą jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: Pracownik spółki z o.o. dokonującej transportu międzynarodowego miał wypadek samochodowy (samochód ciężarowy- VAT-1 wbite w dowodzie) i na terenie wielkiej brytanii dokonano naprawy tego samochodu. Spółka otrzymała fakturę od kontrahenta z Anglii w funtach (data faktury 15.10.2015) na kwotę 950netto/190VAT (20%) i 1140 brutto. Czy wartość brutto (1140 funtów) należy przeliczyć według kursu z dnia poprzedzajacego wystawienie faktury i czy kwota ta będzie kosztem uzyskania przychodów spółki? Od ubezpieczyciela spółka otrzymała na konto kwote w złotówkach (5019pln), czy kwota ta będzie w związku z tym przychodem?

Odpowiedź: Koszt wynikający z faktury wystawionej przez brytyjskiego kontrahenta dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych należy przeliczyć na złote według kursu średniego funta brytyjskiego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku na podstawie faktury lub innego dokumentu (a nie kurs średni funta brytyjskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury). Koszt ten w całości stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów spółki. Szczegóły oraz odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (chodzi o ubezpieczenie AC). A contrario, straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów objętych ubezpieczeniem dobrowolnym oraz remonty takich samochodów mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W przedstawionej sytuacji – jak zakładam – samochód, który miał wypadek, był objęty ubezpieczeniem AC. Prowadzi to do wniosku, że koszt jego naprawy (wynikający z faktury wystawionej przez brytyjskiego kontrahenta) może zostać przez spółkę zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Koszt ten – po przeliczeniu na złote - może  zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w całości, w tym w części przypadającej na brytyjski podatek VAT. W przypadku kosztów ponoszonych za granicą nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p., który wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT. Dotyczy to również kosztów ponoszonych w innych państwach członkowskich (zob. przykładowo wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 grudnia 2007 r. - I SA/Gl 924/07, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 września 2011 r. - I SA/Gd 571/11, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 r. – IBPBI/2/423-1275/11/AK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 maja 2012 r. – IPTPB1/415-132/12-2/ASZ).

Wskazać jednocześnie pragnę, że z art. 15 ust. 1 zdanie drugie u.p.d.o.p. wynika, iż koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, przy czym za dzień poniesienia kosztów uważa się dzień, na który ujęto te koszty w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto te kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) (zob. art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p.). A zatem – zważywszy, że  w orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje stanowisko, że określenie „dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych” oznacza dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku na podstawie faktury lub innego dokumentu (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r. - II FSK 942/09, wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r. - II FSK 414/10, wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 września 2012 r. - I SA/Kr 669/12, wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2012 r. - II FSK 861/11 czy wyrok NSA z dnia 20 maja 2014 r. - II FSK 1443/12) – koszt wynikający z faktury wystawionej przez brytyjskiego kontrahenta należy przeliczyć na złote według kursu średniego funta brytyjskiego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku na podstawie faktury lub innego dokumentu (a nie kurs średni funta brytyjskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury).

Na zakończenie wyjaśnić pragnę, że otrzymana przez spółkę od ubezpieczyciela kwota 5.019 zł stanowi jej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przychód (jako otrzymane pieniądze – zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Skoro bowiem koszt naprawy przedmiotowego samochodu może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nie ma zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p. (przepis ten wyłącza uznawanie za przychody zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 listopada 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi