Koszt poniesione w celu uzyskania zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka komandytowo-akcyjna w 2011 r. dokonała zwiększenia kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji imiennych które nabyły osoby fizyczne w zamian za aport środków trwałych nie stanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Notariusz przy sporządzaniu aktu notarialnego podwyższającego kapitał jako płatnik pobrał podatek PCC w wysokości 0,5%. Podatek ten nie stanowił kosztu podatkowego. W 2014 r. Spółka wystąpiła do właściwego Organu Podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Ostatecznie WSA na podstawie Dyrektywy Kapitałowej oraz orzecznictwa TSUE przyznał Spółkę rację i zasądził zwrot pobranego od opisywanej czynności podatku PCC. W związku z postępowaniem administracyjnym przed Izbą Skarbową oraz WSA Spółka poniosła następujące koszty: - koszty doradztwa podatkowego; - koszty doradztwa prawnego. Czy poniesione koszty związane ze zwrotem PCC stanowią koszt podatkowy Spółki?

Odpowiedź:Tak, wskazane koszty stanowią dla spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). W świetle tego przepisu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczane być mogą, między innymi, ogólne koszty funkcjonowania spółek, służące zapewnieniu ich prawidłowego działania (zob. przykładowo uchwałę NSA z dnia 24 stycznia 2011 r. - II FPS 6/10). Dotyczy to, między innymi, kosztów obsługi prawnej spółek.

Dotyczy to również kosztów usług doradztwa podatkowego i prawnego mającego na celu uzyskanie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dzieje się tak mimo, że nie uważa się za przychody zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 14 ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f. oraz  12 ust. 4 pkt 6 u.p.d.o.p.). Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie wskazana już uchwała NSA z dnia 24 stycznia 2011 r. (II FPS 6/10), z której wynika, że wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego (w tym w drodze otrzymywania aportów) dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą wydatki, bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego, zaś do drugiej - wydatki pozostałe (do grupy tej należą, między innymi, koszty obsługi prawnej – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2011 r. - ILPB3/423-86/08/11-S-2/EK). Wydatki należące do pierwszej grupy nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów spółek kapitałowych, natomiast wydatki należące do drugiej grupy mogą być do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczane.

Uchwała powyższa ma w przedstawionej sytuacji odpowiednie zastosowanie, gdyż koszt usługi doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego, o których mowa, nie należą do wydatków, bez których nie było możliwe uzyskanie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Koszty te mogą być zatem zaliczone przez spółkę do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 10 marca 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi