Koszt uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wniesionej jako aport

Pytanie: Czy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport nieruchomości gruntowej będzie dla spółki z o.o. kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży przedmiotu aportu również wówczas, gdy wartość nominalna objętych udziałów wielokrotnie przewyższa wartość faktycznie poniesionych wydatków na nabycie przedmiotu aportu przez wnoszącego aport?

Odpowiedź: Tak, wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport nieruchomości gruntowej stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tej nieruchomości również w przypadkach, gdy wartość nieruchomości gruntowej wielokrotnie przewyższa wartość faktycznie poniesionych przez wnoszącego aport wydatków na jej nabycie.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888) - dalej u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów. Wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku ich odpłatnego zbycia.

Przyjmuje się przy tym, że w przypadku nabycia środków trwałych (w tym gruntów – zob. art. 16d pkt 1 u.p.d.o.p.) oraz wartości niematerialnych i prawnych jako wkład niepieniężny za wydatki na ich nabycie uznawać należy wartość nominalną udziałów lub akcji (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2014 r. - II FSK 219/12). Dotyczy to wszystkich sytuacji, w tym przypadków, gdy wartość nominalna objętych udziałów wielokrotnie przewyższa wartość faktycznie poniesionych wydatków na nabycie przedmiotu aportu przez wnoszącego aport.

Dodać przy tym pragnę, że według mnie dotyczy to zarówno obecnego stanu prawnego, jak i stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. Co prawda w nowym stanie prawnym inny będzie sposób ustalania wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów lub akcji w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (zob. art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), lecz nie zmieni to faktu, że „wynagrodzeniem” uiszczanym w zamian za wnoszone aport pozostanie nominalna wartość wydawanych w zamian udziałów i akcji.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 28 grudnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi