Koszty wynagrodzeń oraz ZUS osób zatrudnionych na umowę zlecenie jako KUP

Pytanie: W jakiej dacie powinny być księgowane zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) i składki na ubezpieczenia społeczne od takich umów? Wypłaty takich umów są dokonywane w terminie 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Spółka świadczy usługi udostępniania pracowników. Czy możemy uznać te umowy zlecenia za koszt bezpośredni i rozliczać w momencie uzyskania przychodu? Spółka rozlicza swoje przychody w okresach miesięcznych i wystawia faktury na koniec każdego miesiąca i tak umowy zlecenia wykonane np. w grudniu 2015 (zafakturowane w grudniu 2015) są wypłacone 10.01.2016 (koszt podatkowy przesuwa się o jeden miesiąc dalej). Czy prawidłowym rozwiązaniem byłoby fakturowanie usług udostępniania pracowników rozliczanych za pomocą umów zlecenia w miesiącu wypłaty takich umów, a nie w momencie faktycznego ich wykonania?

Odpowiedź:Wskazane koszty stanowią podatkowy koszty uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 (w tym z tytułu generujących przychody z działalności wykonywanej osobiście umów zleceń) oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Z kolei art. 16 ust.1 pkt 57a u.p.d.o.p. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 121 z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek.

Przytoczone przepisy stosuje się z zastrzeżeniem, odpowiednio, art. 15 ust. 4g i 4h u.p.d.o.p. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do wypłat generujących przychody z działalności wykonywanej osobiście umów zleceń oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez zleceniodawców od tych przychodów. W konsekwencji przyjmuje się, że koszty takie stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty.

Dotyczy to również sytuacji, gdy zleceniobiorcy są udostępniani do pracy innym podmiotom. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być – dotycząca takiej właśnie sytuacji - interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 r. (ILPB4/423-470/11-2/ŁM). Czytamy w niej, że „uregulowania prawne wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a ww. ustawy dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów między innymi wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz składek ZUS z tytułu umowy zlecenia, stanowią przepisy szczególne w stosunku do ogólnych zasad potrącalności kosztów określonych w art. 15 ust. 4 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w miesiącu, w którym przedmiotowe wynagrodzenia zostały faktycznie wypłacone osobom uprawnionym, lub postawione do ich dyspozycji, a składki na ubezpieczenia społeczne opłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 11 maja 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi