Koszty związane z zakupem akcji jako koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

Pytanie: Firma nabyła akcje za pośrednictwem domu maklerskiego i kupując bezpośrednio od emitenta, z zamiarem sprzedaży z zyskiem , w związku z powyższym musiała dokonać opłaty w KDPW tytułem: nadania kodu identyfikującego, opłat wnoszonych na rzecz GLEIF. Czy koszty te należy wyodrębnić jako koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych, czy można zaliczyć je jako koszty administracyjne na bieżąco w koszty administracyjne działalności? Jeżeli miały by być to koszty powiązane z zyskami kapitałowymi, czy należy je zawiesić jako nie stanowiące kosztu do czasu sprzedaży chociaż jednej akcji?

Odpowiedź: Wskazane koszty są kosztami uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Należy je potrącić w dacie poniesienia.

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2018 r. przychody uzyskiwane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie łączą się w jeden strumień przychodów, lecz dzielą się na:

  • przychody z zysków kapitałowych, oraz
  • przychody z innych źródeł przychodów.

Katalog przychodów należących do zysków kapitałowych określa dodany z początkiem 2018 r. art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Do przychodów tych należą, między innymi, przychody ze zbycia udziałów i akcji (zob. art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a u.p.d.o.p.).

Powoduje to, że koszty uzyskania przychodów ze zbycia udziałów i akcji stanowią koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych (zob. art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.). Koszty takie nie pomniejszają zatem przychodów z innych źródeł przychodów.

Taki właśnie charakter mają koszty wskazane w treści pytania, a więc są to koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Kosztów tych nie firma nie może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów (np. jako koszty administracyjne).

Są to jednocześnie koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Są one zatem potrącalne w dacie ich poniesienia (zob. art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.). Nie należy z ich rozpoznaniem czekać do momentu sprzedaży pierwszej akcji.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 23 marca 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi