Kurs przeliczeniowy stosowany w celu obliczenia podatku

Pytanie: Spółka mająca siedzibę w Polsce reguluje zobowiązania na rzecz zagranicznych kontrahentów, od których zakupuje usługi wymagające pobrania tzw. podatku u źródła. Faktury od kontrahentów wystawione są w walutach obcych. Spółka dokonuje zapłat, zarówno w formie przelewów dewizowych z konta złotówkowego, jak i ze swoich rachunków walutowych. Pytanie: W jaki sposób spółka powinna określić podstawę opodatkowania wymienionych płatności na potrzeby wypełnienia formularzy IFT oraz pobrania podatku u źródła? Czy spółka powinna przyjąć za podstawę kwoty jakimi obciążono jej rachunek, czy może przeliczać kwoty faktur według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty?

Odpowiedź: W celu określania wysokości przychodów, od których pobierany jest podatek u źródła, spółka powinna stosować kurs średni waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty należności. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy płatności dewizowe są dokonywane z konta złotówkowego, jak i z rachunku walutowego.

Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku „u źródła”) obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Jak jednocześnie stanowi art. 12 ust. 2 u.p.d.o.p., przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przepis ten ma zastosowanie również do przeliczania przychodów, od których pobierany jest podatek „u źródła”, przy czym przyjmuje się, że dniem uzyskania przychodu przez nierezydentów jest w takich przypadkach dzień wypłaty należności. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej Łodzi z 21 czerwca 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-113/12-2/IR), „dzień wypłaty należności nierezydentowi winien być więc potraktowany jako dzień uzyskania przez niego przychodu. (...) Wnioskodawca do przeliczenia na złote kwoty przychodu stanowiącego wynagrodzenie na rzecz zagranicznych spółek z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych powinien zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty”. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 2012 r. (IPPB5/423-18/12-2/IŚ): „Niezależnie zatem od chwili powstania obowiązku podatkowego związanego z wykonaniem umowy, pobór zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika powstaje dopiero w momencie dokonania wypłaty należności z tytułu zawartej umowy. Tak więc nie możliwość przychodu, roszczenie o przychód lub przychód należny, lecz przychód wypłacony z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 updop stanowi podstawę do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. (...) W art. 12 ust. 2 updop wyrażona została generalna zasada, zgodnie z którą przychody w walutach obcych przelicza się na złotówki po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W rozpatrywanej sprawie jednak decydujący jest art. 26 ust. 1 updop, zgodnie z którym Spółka dokonując wypłat za należności licencyjne, o których mowa w art. 21 updop jest zobowiązana, jako płatnik, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Dzień wypłaty należności nierezydentowi musi być potraktowany jako dzień uzyskania przez niego przychodu, w konsekwencji czego należy zastosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu”.

A zatem w celu określania wysokości przychodów, od których pobierany jest podatek u źródła, spółka powinna stosować kurs średni waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty należności. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy płatności dewizowe są dokonywane z konta złotówkowego, jak i z rachunku walutowego.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 23 maja 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi