Moment powstania przychodu w przypadku wydobywania kryptowalut

Pytanie: Spółka zakupiła serwer komputerowy "koparkę" służącą do kopania kryptowalut. W związku z tym koparka wykopała jakąś sumę. W jakim momencie spółka osiąga przychód do opodatkowania, czy w momencie wykopania przez koparkę kryptowalut czy w momencie wypłaty tych środków na konto bankowe?

Odpowiedź: Uważam, że w momencie wydobycia kryptowalut przez koparkę nie powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychody takie powstają według mnie dopiero w momencie zbycia kryptowalut, tj. wymiany kryptowalut na tradycyjną walutę lub inne kryptowaluty.

Uzasadnienie: Przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych określają przepisy art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Z przepisów tych wynika, że przychodami są, między innymi, otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Z kolei z art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p. wynika, że za datę przychodu z działalności gospodarczej uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że wydobyte kryptowaluty nie są przez podatników „otrzymywane”, a jednocześnie w związku z ich wydobyciem nie dochodzi do zbycia prawa majątkowego. Uważam w związku z tym, że w momencie wydobycia kryptowalut przez koparkę nie powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychody takie powstają według mnie dopiero w momencie zbycia kryptowalut, tj. wymiany kryptowalut na tradycyjną walutę lub inne kryptowaluty (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 grudnia 2017 r. - 0111-KDIB1-1.4010.151.2017.1.BK).
Powyższe nie jest jednak oczywiste, gdyż skutki podatkowe wydobywania i zbywania kryptowalut budzą ciągle wiele wątpliwości. W konsekwencji wskazane jest, aby spółka uzyskała interpretację indywidualną w powyższej kwestii.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 3 marca 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi