Nabycie licencji stanowiących towar handlowy a podatek

Pytanie: Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku u źródła. Firma z Czech (spółka s.r.o.) sprzedaje licencje oprogramowania komputerowego do firmy w Polce (sp. z o.o.), w której posiada 100% udziałów. Następnie polska spółka odsprzedaje zakupione licencje ostatecznemu odbiorcy. W związku z powyższym spółka nie korzysta z zakupionych licencji, są one jedynie jej towarem handlowym. Polska firma płaci zobowiązanie na rzecz firmy czeskiej. Firma czeska płaci w Czechach podatek dochodowy od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Czy w opisanej sytuacji po stronie firmy z polski powstaje obowiązek pobrania podatku u źródła jeżeli tak to czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21. ust. 3 uopdop dotyczący zwolnienia z podatku u źródła?

Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji po stronie polskiej firmy nie powstaje obowiązek pobrania podatku „u źródła”. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Dotyczy to, między innymi, przychodów z praw autorskich, a więc również przychodów z licencji. W konsekwencji uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów przychodów z licencji, co do zasady, jest opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) w wysokości 20% (zob. art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).

Nie dotyczy to jednak – jak wynika z udzielanych przez organy podatkowe wyjaśnień - nabywania licencji stanowiących towary handlowe (w celu odsprzedaży). Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r. (IBPBI/2/423-1049/12/PC) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. (IPPB5/423-24/14-2/MK). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji,  „z wniosku wynika, iż Wnioskodawca pośredniczy w sprzedaży licencji na korzystanie z projektów, prezentacji, grafiki, drobnego oprogramowania komputerowego. W takim wypadku czynność prawna polegająca na udzieleniu licencji do korzystania z ww. utworów realizowana jest pomiędzy ich twórcami, tj. zagranicznymi osobami prawnymi, a nabywcami, tj. końcowymi użytkownikami. Wnioskodawca nie jest użytkownikiem (tj. nie nabywa licencji ani praw autorskich na własność, tj. na własny użytek, niezbędnych do korzystania z ww. oprogramowania), czy też w celu sprzedaży tych praw i czerpania z tego korzyści; pośredniczy jedynie w ich dystrybucji (dalszej odsprzedaży) – traktując jako towar handlowy. Zatem, Wnioskodawca – jako osoba pośrednicząca pomiędzy twórcą pojedynczego egzemplarza ww. oprogramowania a finalnym nabywcą – nie jest stroną umowy licencyjnej, zawieranej między twórcą ww. programów a końcowym użytkownikiem oprogramowania. Wnioskodawca nabywając i odsprzedając przedmiotowe towary wraz z licencją nie nabywa ani nie przenosi praw autorskich ani licencji lecz wyłącznie pośredniczy w dalszej sprzedaży towarów handlowych. Zatem płatności dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów (twórców ww. oprogramowania, tj. zagranicznych osób prawnych) nie stanowią należności licencyjnych, z uwagi na fakt, że pojedyncze egzemplarze projektu, prezentacji, grafiki, oprogramowania komputerowego oraz licencje na korzystanie z ww. oprogramowania stanowią tylko i wyłącznie towar, którym Wnioskodawca handluje”. W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że „należności wypłacane przez Wnioskodawcę nie mają charakteru należności licencyjnych. Nie są one również objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 updop. Oznacza to, że Wnioskodawca dokonując wypłaty takich należności, nie będzie obowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 25 września 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi